I
PL
EN

Runmageddon Sahara 2019 Maroko 12/17.03.2019

Do startu pozostało
Dostępne formuły
- Global
50 km | 120 km KM Przeszkód 12.03

Global

Ruszamy z kolejnym, ekstremalnym eventem na Saharze! Czeka na Was marokańska pustynia i kilkadziesiąt kilometrów do pokonania.

Żeby nie było tak wesoło, na trasie spotkacie przeszkody naturalne (skalne grzbiety, woda i błoto w rozlewiskach rzek) i te znale z polskich edycji Runmageddonów.

To będzie bez wątpienia wyzwanie życia! Jesteś gotowy?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ i opłać start w mega atrakcyjnej cenie!

 

 

 

Przygoda życia, ekstremalne wyzwanie i piękne widoki w jednym? – Runmageddon Sahara to jest właśnie to!

W Maroku czekają na Was trzy formuły biegu:

 • Sahara 50 – trzy etapy biegu z przeszkodami, kilkanaście km dziennie do pokonania, łączyny dystans to 50km
 • Sahara 120 – trzy etapy biegu z przeszkodami, ponad 40 km dziennie do pokonania, łączny dystans to 120 km
 • Sahara 120 - trzy etapy, łączny dystans 120 km, bez przeszkód

 

To Ty decydujesz, którego dystansu się podejmiesz – jeśli wybierzesz formułę Sahara 50 każdego dnia będziesz miał możliwość podjąć wyzwanie opcjonalnego dystansu Sahara 120! Śmiałkowie, którzy zawalczą w tej formule każdego z 3 dni, przebiegną ponad 120 km! Jesteś prawdziwym ultrasem? Formuła Sahara 120 to morderczy dystans 120 km bez przeszkód właśnie dla takich dzików jak Ty!

 

Nie musisz od razu wpłacać całej kwoty. Zapisz się, wpłać zaliczkę (3.000 zł) i zaklep sobie termin! Im wcześniej to zrobisz, tym mniej zapłacisz za całość wyjazdu!

 

GDZIE?

Pustynia Sahara w południowym Maroku.

Trasa biegu prowadziła będzie przez  piaszczyste wydmy oraz kamienistą część pustyni.

 

KIEDY?

12. – 17. Marca 2019*

*Termin może ulec niewielkiej zmianie.

 

CZY WARTO?

No ba! Spotkasz grupę sportowych wariatów, z którymi przeżyjesz przygodę życia! Czekają niespotykane widoki, ekstremalne wyzwanie, a na mecie – satysfakcja i radość, która zostanie z Tobą na długo! Będzie pot, krew i żar z nieba, ale przede wszystkim kozacka zabawa!

Jeśli jeszcze nie do końca nam wierzycie to zachęcamy Was do śledzenia strony Runmageddon Sahara na facebooku oraz wydarzenia Runmageddon Sahara 2019!

 

Posłuchajcie jak pionierzy Runmageddonu Sahara opowiadają o swojej przygodzie!

 

NIE CZEKAJ!

Zapisy na Runmageddon Sahara 2019 już ruszyły! Pierwszym krokiem do zgarnięcia miejsca na evencie jest zapłacenie zaliczki – resztę płacisz później, jednak jej wysokość zależy od terminu wpłacenia zaliczki!

IM WCZESNIEJ JĄ ZAPŁACISZ TYM NIŻSZA BĘDZIE KWOTA CAŁEJ OPŁATY!

 

 

Regulamin

I. ORGANIZATOR

ORGANIZATOREM wydarzenia RUNMAGEDDON SAHARA, zwanego dalej IMPREZĄ, są:

• EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Śródziemnomorskiej 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595982, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 zł,

• Firma logistyczna

 

II. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

1. IMPREZA jest wieloetapowym biegiem terenowym, którego trasy wytyczone są na bezludnych terenach pustynnych.

2. Podstawowym formatem biegu jest formuła SAHARA 50, w ramach której w trakcie trzech etapów UCZESTNICY pokonają dystans o długości co najmniej 50 kilometrów.

3. Opcjonalnym formatem biegu jest formuła SAHARA 120, w której dzienny dystans liczy co najmniej 30 kilometrów.

4. UCZESTNICY IMPREZY mogą podjąć decyzję o starcie w formule SAHARA 120 przed startem do każdego etapu.

5. Informację o starcie w formule SAHARA 120 UCZESTNIK musi przekazać ORGANIZATOROWI najpóźniej przed rozpoczęciem odprawy przed startem do danego etapu IMPREZY.

6. ORGANIZATOR prowadzi pomiar czasu każdego zawodnika w godzinach, minutach i sekundach.

7. UCZESTNICY, którzy osiągną najlepsze czasy w obu formatach biegów, na każdym etapie będą premiowani punktami, które staną się podstawą klasyfikacji końcowej IMPREZY. Dziesięciu najlepszych UCZESTNIKÓW na trasie formuły SAHARA 50 otrzyma – odpowiednio – od 10 punktów, za zajęcie 1. miejsca, do 1 punktu, za zajęcie 10. miejsca,b. dwudziestu najlepszych UCZESTNIKÓW na trasie formuły SAHARA 120 otrzyma – odpowiednio – od 20 punktów, za zajęcie 1. miejsca, do 1 punktu, za zajęcie 20. miejsca.

8. ORGANIZATOR ma prawo ustalić limity czasowe na pokonanie tras poszczególnych etapów.

9. W trakcie IMPREZY UCZESTNICY będą zakwaterowani w namiotach na BIWAKU zlokalizowanym na pustyni oraz w hotelach.

10. Przez BIWAK rozumie się obóz namiotowy wyposażony w polowe umywalnie, toalety oraz infrastrukturę ORGANIZATORA.

11. W IMPREZIE mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które dokonały REJESTRACJI do udziału w IMPREZIE zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości.

 

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. IMPREZA odbędzie się w dniach od 12 do 17 marca 2019. ( +/- 1 dzień). Termin może ulec zmianie.

2. IMPREZA odbędzie się w Maroku.

3. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca IMPREZY, przy czym UCZESTNICY zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej IMPREZY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem IMPREZY. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w stosunku do ORGANIZATORA.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. W IMPREZIE mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia IMPREZY ukończą 18 lat.

2. Warunkiem udziału w IMPREZIE jest:

a) wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej,

b) wniesienie opłat za voucher w wysokości oraz terminach określonych w rozdziale V niniejszego Regulaminu,

c) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

d) akceptacja udziału w IMPREZIE na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia,

e) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, dla celów niezbędnych do realizacji przez ORGANIZATORA IMPREZY,

f) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku UCZESTNIKA w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej,

g) posiadanie i zabranie ze sobą na IMPREZĘ paszportu ważnego co najmniej do dnia 30 września 2019.

3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w IMPREZIE,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) publikowanie zdjęć UCZESTNIKA z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegu.

5. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom IMPREZY sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów IMPREZY dostępna jest na stronie internetowej IMPREZY.

6. Jeżeli lista UCZESTNIKÓW IMPREZY jest pełna, ORGANIZATOR może otworzyć listę rezerwową. Umieszczenie UCZESTNIKA na liście rezerwowej nie daje gwarancji uczestnictwa w IMPREZIE. ORGANIZATOR poinformuje UCZESTNIKÓW umieszczonych na liście rezerwowej o zakwalifikowaniu ich do udziału w IMPREZIE nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem IMPREZY.

 

V. REJESTRACJA I OPŁATY

1. Przez REJESTRACJĘ w IMPREZIE rozumie się wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału w IMPREZIE oraz wniesienie opłaty za VOUCHER.

2. Opłata za VOUCHER powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego.

3. Opłaty za VOUCHER należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa w IMPREZIE wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na stronie internetowej przy zapisie.

4. Brak wniesionej opłaty za VOUCHER w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego daje ORGANIZATOROWI prawo do anulowania zgłoszenia.

5. Liczba VOUCHERÓW upoważniających do udziału w IMPREZIE jest ograniczona.

7. ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

8. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu opłaty za VOUCHER na konto bankowe ORGANIZATORA.

9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży VOUCHERÓW w każdej chwili bez podania przyczyny.

10. Opłaty za VOUCHERY wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 7 dni licząc od chwili doręczenia ORGANIZATOROWI własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w IMPREZIE nie została przyjęta.

11. O odmowie przyjęcia REJESTRACJI osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od chwili zaksięgowania wpłaty za VOUCHER na koncie ORGANIZATORA.

12. Wysokość zaliczki za VOUCHER jest stała i wynosi 3.000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

13. Całkowita opłata za VOUCHER uzależniona jest od terminu wpłacenia zaliczki:

 • zaliczka do 13.03.2018, cena 5.700 zł

 • zaliczka do do 31.03.2018, cena 5.900 zł

 • zaliczka do 30.04.2018, cena 6.200 zł

 • zaliczka do 31.05.2018, cena 6.500 zł

 • zaliczka do 30.06.2018, cena 6.800 zł

 • zaliczka do 31.07.2018, cena 7.100 zl

 • zaliczka do 31.08.2018, cena 7.400 zl

 • zaliczka do 30.09.2018, cena 7.700 zł

 • zaliczka do 31.10.2018, cena 8.000 zł

 • zaliczka do 30.11.2018, cena 8.300 zł

 • zaliczka do 31.12.2018, cena 8.600 zł

 • zaliczka do 31.01.2019, cena 8.900 zł

 • zaliczka do 28.02.2019, cena 9.900 zł

 

 

16. Opłatę za VOUCHER należy wnieść przelewem na konto bankowe ORGANIZATORA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019.

17. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za VOUCHER, numeru rachunku bankowego oraz terminu wniesienia tej opłaty zostaną przekazane każdemu UCZESTNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym, po zakończeniu procesu REJESTRACJI.

18. Niewniesienie opłaty za VOUCHER w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA. UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

19. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez podania przyczyny.

20. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej IMPREZY najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie.

21. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału w IMPREZIE na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI.

22. ORGANIZATOR nie przewiduje możliwości udziału w IMPREZIE przez osoby, które opłacą wyłącznie zaliczkę.

 

VI. PAKIETY

1. VOUCHER zawiera:

a) prawo do udziału w IMPREZIE w charakterze UCZESTNIKA,

b) zestaw startowy obejmujący:

i. kurtkę,

ii. 2 koszulki techniczne,

iii. koszulkę bawełnianą,

iv. numer startowy,

c) ROADBOOK na każdy z trzech etapów IMPREZY,

d) przelot samolotem w obie strony (konkretny lot wskazuje ORGANIZATOR),

e) transfery autobusem z lotniska przylotu na miejsce IMPREZY i z powrotem,

c) wyżywienie,

d) wodę pitną,

e) co najmniej jeden nocleg w hotelu,

f) co najmniej dwa biwaki w namiotach,

g) ubezpieczenie kosztów leczenia z opcją sportów wysokiego ryzyka.

d) depozyt jednej standardowej torby, jaką każdy UCZESTNIK otrzymuje w ramach PAKIETU STARTOWEGO,

e) wypożyczenie urządzenia monitorującego położenie UCZESTNIKA na trasie,

f) wsparcie medycznego zespołu ratowniczego,

g) nagrody dla UCZESTNIKÓW, którzy ukończą IMPREZĘ:

i. okolicznościowy medal,

ii. bandanę,

h) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w trakcie IMPREZY.

 

VII. TRASA I ROADBOOK

1. W trakcie biegu UCZESTNICY IMPREZY mają obowiązek podążać trasą oznakowaną przez ORGANIZATORA.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa trasa będzie oznakowana minimum co 300 metrów.

3. Na trasie może pojawić się kilka naturalnych punktów orientacyjnych, które będą służyć jako punkty odniesienia.

4. Dokładna trasa biegów objęta jest tajemnicą i zostanie udostępniona UCZESTNIKOM w formie drukowanej w postaci broszury z informacjami nawigacyjnymi, określanej dalej jako ROADBOOK.

5. Na każdy etap IMPREZY przygotowany jest osobny ROADBOOK.

6. Każdy ROADBOOK opatrzony jest indywidualnym numerem startowym UCZESTNIKA i UCZESTNIKOWI nie wolno go zamieniać ani odstępować innej osobie.

7. UCZESTNICY mogą zostać ukarani przez ORGANIZATORA minutami karnymi za brak ROADBOOKa podczas biegu.

8. Start do każdego etapu poprzedzi odprawa, w trakcie której ORGANIZATOR udzieli słownych instrukcji dotyczących trasy danego etapu.

9. ROADBOOKI będą rozdawane UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA w trakcie porannej odprawy poprzedzającej start do etapu.

10. Na trasie IMPREZY znajdują się przeszkody o zróżnicowanym stopniu trudności, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność psychiczną UCZESTNIKÓW.

11. ORGANIZATOR przewiduje trzy rodzaje przeszkód na trasie biegu:

a) naturalne, takie jak na przykład: błoto, morze, wzniesienia, skały, wydmy,

b) sztuczne, takie jak na przykład: ściany, liny, trawersy poziome, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem,

c) mentalne, takie jak na przykład: łamigłówki, działania matematyczne bądź pytania z zakresu geografii Maroka oraz Sahary.

12. Na trasie biegu są rozmieszczone punkty kontrolne.

13. Każdy UCZESTNIK musi się zameldować na punktach kontrolnych zgodnie z ich kolejnością określoną w ROADBOOKu. Zaliczenie etapu możliwe jest tylko pod warunkiem zameldowania się na wszystkich wskazanych w ROADBOOKu punktach kontrolnych.

14. Jakakolwiek pomoc zewnętrzna UCZESTNIKOM na trasie przez osoby inne niż przedstawiciele ORGANIZATORA jest bezwzględnie zakazana pod groźbą minut karnych bądź dyskwalifikacji.

15. O zakresie i wysokości kar decyduje Dyrektor IMPREZY na wniosek innego UCZESTNIKA bądź przedstawiciela ORGANIZATORA.

 

VIII. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

1. Każdy UCZESTNIK IMPREZY musi zabrać ze sobą na IMPREZĘ:

a) paszport ważny co najmniej do 30 września 2019,

b) śpiwór,

c) odzież i obuwie odpowiednie do panujących na IMPREZIE warunków geograficznych i meteorologicznych,

d) mały plecak, który zabrany będzie na bieg,

e) latarkę czołową oraz komplet zapasowych baterii,

f) zapalniczkę,

g) gwizdek,

h) opakowanie kremu z filtrem UV (rekomendowany UV30+),

i) sztyft do ust z filtrem UV,

j) 200 euro w drobnych banknotach lub równowartość w walucie miejscowej.

 

IX. WODA PITNA

1. Woda jest niezbędna do życia i UCZESTNICY nie powinni pozostawać bez dostępu do wody pitnej w trakcie trwania IMPREZY.

2. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wodę pitną przez cały czas trwania IMPREZY.

3. Woda dla UCZESTNIKÓW dostępna będzie w wyznaczonym miejscu na terenie BIWAKU.

4. UCZESTNICY są zobowiązani do zaopatrzenia się w miejscu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w odpowiednią ilość wody pitnej na czas biegu (przed startem).

5. Woda pitna udostępniana przez ORGANIZATORA UCZESTNIKOM w trakcie IMPREZY służy wyłącznie do celów spożywczych UCZESTNIKA; pod żadnym warunkiem UCZESTNIKOM nie wolno używać udostępnionej przez ORGANIZATORA wody pitnej do takich celów jak na przykład mycie i pranie.

6. ORGANIZATOR nie gwarantuje dostępności wody pitnej na trasie biegu, w tym na punktach kontrolnych.

7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo nałożenia kary, z dyskwalifikacją włącznie, na UCZESTNIKA, któremu udowodnione zostanie niewłaściwe korzystanie z udostępnionej UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA wody pitnej.

 

XI. NUMERY STARTOWE

1. ORGANIZATOR przydzieli każdemu UCZESTNIKOWI numer startowy.

2. Numer startowy będzie trwale naniesiony na wybranych elementach zestawu startowego oraz na ROADBOOKu.

3. W trakcie trwania IMPREZY UCZESTNIKOM nie wolno posługiwać się elementami zestawu startowego z innym numerem startowym niż przydzielony przez ORGANIZATORA.

4. Na czas biegu (od startu do mety) UCZESTNICY muszą posiadać numer startowy będący elementem zestawu startowego trwale przymocowany do odzieży (koszulka, bluza bądź kurtka) z przodu (na piersi) oraz z tyłu (na plecach).

5. ORGANIZATOR ma prawo umieścić na numerze startowym będącym elementem zestawu startowego logotyp IMPREZY oraz logotypy sponsorów bądź partnerów IMPREZY.

6. Brak numeru startowego na trasie biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją UCZESTNIKA.

 

XII. WYŻYWIENIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wyżywienie w trakcie trwania IMPREZY.

2. Każdego pełnego dnia IMPREZY wyżywienie stanowić będą trzy posiłki:

a) śniadanie,

b) lunch,

c) kolacja.

3. ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby posiłki były zdrowe i pożywne, jednak nie przewiduje podawania posiłków spełniających specjalne oczekiwania dietetyczne UCZESTNIKÓW.

 

XIII. ZAKWATEROWANIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM zakwaterowanie w trakcie trwania IMPREZY.

2. W ramach VOUCHERU będą to:

a) noclegi w namiotach wieloosobowych rozbitych na BIWAKU na pustyni,

b) nocleg w hotelu klasy turystycznej w pokoju wieloosobowym.

3. Z zakwaterowania zapewnionego UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA korzystać mogą wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

 

XIV. OPIEKA MEDYCZNA

1. ORGANIZATOR zapewnia co najmniej jeden medyczny zespół ratunkowy na trasie biegu.

2. Medyczny zespół ratunkowy będzie się poruszał po trasie samochodem terenowym i w jego składzie będzie lekarz.

3. Medyczny zespół ratunkowy ma prawo podjąć decyzję o eliminacji UCZESTNIKA z dalszego udziału w IMPREZIE jeżeli zgodnie z diagnozą lekarza nie może on kontynuować biegu z powodu urazów fizycznych bądź konieczności udzielenia natychmiastowej specjalistycznej opieki medycznej.

 

XV.  REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA

1. Pod żadnym pozorem UCZESTNIK IMPREZY nie może zrezygnować z udziału w IMPREZIE w trakcie jej trwania bez poinformowania ORGANIZATORA i podpisania stosownych dokumentów.

2. UCZESTNIK może zostać zdyskwalifikowany decyzją ORGANIZATORA za nie stosowanie się do Regulaminu bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.

 

XVI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE

1. W terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zgłaszający udział w IMPREZIE wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy,

b) zgłaszający udział w IMPREZIE wniósł opłatę za PAKIET STARTOWY,

konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować ORGANIZATORA o swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@runmageddon.pl, przy czym informacja ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty za VOUCHER.

3. W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA; UCZESTNIK nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

 

XVII. ODWOŁANIE IMPREZY

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY w każdej chwili bez podania przyczyny.

2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu IMPREZY poprzez informację na stronie internetowej IMPREZY oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym.

3. W przypadku odwołania IMPREZY przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 7 dni od doręczenia ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oficjalnym językiem obowiązującym w trakcie IMPREZY jest język polski.

2. Oficjalną stroną internetową IMPREZY jest domena www.runmageddon.pl

3. Dyrektora IMPREZY wskazuje ORGANIZATOR.

4. UCZESTNICY mogą zabrać ze sobą na IMPREZĘ wyłącznie bagaż spełniający następujące wymagania:

a) jedna standardowa torba, jaką każdy UCZESTNIK otrzyma w ramach VOUCHERU,

b) śpiwór turystyczny,

c) jeden mały plecak, który będzie zabrany jako bagaż podręczny,

przy czym łączna waga torby oraz śpiwora nie może przekroczyć 20 kg.

5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na IMPREZĘ., w tym również przedmioty znajdujące się w torbie oddanej przez UCZESTNIKA na czas biegu do depozytu. W torbie oddanej do depozytu powinny znajdować się tylko przedmioty codziennego użytku, o wartości nie przekraczającej 500 zł. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu przez UCZESTNIKA o takiej potrzebie, ORGANIZATOR może przyjąć na przechowanie przedmioty o wartości przekraczającej 500 zł. Przechowanie takich przedmiotów odbywa się za opłatą wskazaną przez ORGANIZATORA adekwatną do stanu i wartości takich przedmiotów. ORGANIZATOR nie ma jednak obowiązku przyjmowania takich przedmiotów na przechowanie.

6. Na teren BIWAKU, poza przedstawicielami ORGANIZATORA, wstęp mają wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

7. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA paszportu w celu jego identyfikacji.

8. UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania przy sobie własnego paszportu przez cały czas trwania IMPREZY, dlatego w interesie każdego UCZESTNIKA jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentu przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem w trakcie IMPREZY.

9. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

10. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA.

 

Dostępne formuły
Global
50 km | 120 km kilometrów
Przeszkód
Zajętych miejsc
62%
Pozostałe eventy
Kocierz gm. Andrychów
20/21.10.2018
Siedlce
17/18.11.2018
Dolny Śląsk
13/14.04.2019
Małopolska
11/12.05.2019
Mazowsze
25/26.05.2019
Trójmiasto
08/09.06.2019
Wielkopolska
22/23.06.2019
Kaukaz
23/29.09.2019