REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI BIEGÓW PRZESZKODOWYCH

 

IV Mistrzostwa Polski biegów przeszkodowych (zwane dalej Mistrzostwami) odbędą się w dniu 20.10.2019 r. we Wrocławiu. Organizatorem Mistrzostw jest Extreme Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Organizatorem). Poniższe zasady obowiązują wszystkich Uczestników Mistrzostw, zostały ustalone dla bezpieczeństwa Uczestników oraz zapewnienia sprawnego przebiegu Mistrzostw. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wzięciem udziału w Mistrzostwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z niezapoznaniem się Uczestnika z poniższymi zasadami. Część postanowień niniejszego regulaminu ma charakter ocenny.

W razie sporu co do rozumienia poszczególnych zapisów, rozstrzygające jest zdanie sędziów Mistrzostw. Organizator ma prawo odwołać Mistrzostwa lub zmienić ich termin, w tym także godziny startu, w każdym czasie, jeśli ich przeprowadzenie w zaplanowanym terminie stanie się niemożliwe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym przede wszystkim ze względu na warunki pogodowe, wiążące Organizatora decyzje organów administracji rządowej lub samorządowej, a także inne zdarzenia, których nie dało się przewidzieć. W zakresie nieuregulowanym w poniższych zasadach, zastosowanie znajduje Regulamin biegów Runmageddon znajdujący się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy oraz w biurze zawodów w trakcie Mistrzostw.

 

Część I - ogólne zasady udziału w Mistrzostwach

1. Uprawnione do startu w Mistrzostwach są wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. takie które najpóźniej w dniu poprzedzającym Mistrzostwa ukończyły 18 rok życia), które w roku 2019 ukończyły przynajmniej jeden bieg Runmageddon w formule REKRUT, CLASSIC, HARDCORE lub ULTRA zajmując miejsce od 1 do 10 w klasyfikacji Elite Kobiet lub Elite Mężczyzn albo zajmując w tych biegach miejsce od 1 do 3 w klasyfikacji Elite Masters Kobiet lub Elite Masters Mężczyzn. Zawodnicy zagraniczni (tj. nie posiadający obywatelstwa polskiego) spełniający kryteria kwalifikacji do Mistrzostw mogą w nich startować i walczyć o tytuły, czyli Mistrzostwa w roku 2019 organizowane są w formule otwartej. W uzasadnionych przypadkach Organizator może również przyznać tzw. dzikie karty.

2. Rejestracja na Mistrzostwa odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie pod TYM LINKIEM, przy czym:

a. Mistrzostwa odbywać się będą w formule jedna seria dla mężczyzn i jedna seria dla kobiet,

b. Do Mistrzostw obowiązuje dopłata w wysokości 40zł do opłaty za udział w Finale Runmageddon 2019,

c. Zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przed biegiem, w przypadku zgłoszenia nie spełniającego wymagania, o którym mowa w pkt. I.1 Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia takiego zgłoszenia do serii Open Finału Runmageddon 2019.

3. Organizator zapewnia możliwość przekazania rzeczy osobistych do depozytu na czas startu w Mistrzostwach. Zasady przyjmowania oraz przechowywania rzeczy osobistych w depozycie zostały opisane w regulaminie depozytu znajdującym się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy oraz w biurze zawodów lub punkcie przyjmowania depozytów.

4. Uczestnik powinien zostawić na czas biegu wszelkie rzeczy osobiste w depozycie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych, które Uczestnik zabrał ze sobą na trasę.

5. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Start w butach z kolcami jest zabroniony.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego zachowania lub dyskryminacji w trakcie Mistrzostw mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika.

7. W trakcie całych Mistrzostw obowiązuje zasada zera tolerancji dla jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających, alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu. Organizator jest uprawniony do przeprowadzania badania na obecność u Uczestnika substancji niedozwolonych (w tym zakresie obowiązują zasady Światowego Kodeksu Antydopingowego). Uczestnik, u którego stwierdzone zostanie użycie takich środków lub substancji jest automatycznie dyskwalifikowany.

 

Część II – zasady biegu

1. Zawodnik startujący w Mistrzostwach Polski Runmageddon jest zobowiązany do przestrzegania zasad takich samych, jak te obowiązujące w Serii Elite Runmageddon (w tym obowiązek biegu w opasce Elite Runmageddon z numerem) oraz Zasad Pokonywania Przeszkód dostępnych pod adresem www.runmageddon.pl/regulaminy.

2. Przy pokonywaniu przeszkody nie można korzystać z pomocy fizycznej ani materialnej innych Uczestników. Korzystanie z pomocy kibiców lub jakichkolwiek innych osób poza Uczestnikami może skutkować dyskwalifikacją.

3. Uczestnik może zabrać na trasę jedzenie oraz napoje. Niedozwolona jest zewnętrzna pomoc w postaci napojów, posiłków, odzieży, innych pomocy dostarczanych przez osoby trzecie (nie dotyczy oficjalnego punktu regeneracyjnego).

4. Uczestnik powinien bezwzględnie trzymać się wyznaczonej trasy biegu. Zejście z trasy, w tym także celem skrócenia biegu lub ominięcia innego zawodnika, może skutkować eliminacją lub dyskwalifikacją Uczestnika. W każdym przypadku Uczestnik, który nieumyślnie zszedł z trasy, zobowiązany jest do niezwłocznego powrotu na miejsce, w którym opuścił trasę i kontynuowania biegu od tego miejsca.

5. W trakcie Mistrzostw pomiar czasu Uczestników będzie odbywał się przy wykorzystaniu chipów. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zamontować chip w sposób wskazany mu przez przedstawiciela Organizatora, tak aby uniemożliwić jego utratę w trakcie biegu. Zgubienie chipa należy bezzwłocznie zgłosić sędziemu lub na mecie. Po zakończonymi biegu chip należy zwrócić do obsługi mety.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń sędziów jak i wolontariuszy. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Ostateczną Instancją rozstrzygania sporów jest Sędzia Główny / Organizator.

7. Uczestnik ma obowiązek pokonać wszystkie przeszkody na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją z Mistrzostw. W niektórych przypadkach Organizator dopuszcza zastąpienie pokonania przeszkody poprzez pokonanie karnej pętli z obciążeniem. W takim przypadku informacja o możliwości zastąpienia przeszkody jest podana do wiadomości Uczestników przy tej przeszkodzie. Nie może być wykonana zastępczo przeszkoda naturalna, tj. np. zbiornik wodny, podbiegi, zasieki, odcinki z obciążeniem. Przed przystąpieniem do wykonania przeszkody zastępczej Uczestnik musi wykonać przynajmniej jedno podejście do pokonania przeszkody zasadniczej. Uczestnik ma prawo wielokrotnie podchodzić do pokonania każdej z przeszkód, w przypadku utworzenia się kolejki przy przeszkodzie Uczestnik powtarzający przeszkodę powinien udać się na koniec kolejki.

8. Uczestnik, który zostanie zdyskwalifikowany lub nie pokona przeszkody, powinien natychmiast oddać swoją opaskę obsłudze biegu.

9. W trakcie Mistrzostw obowiązują następujące limity na pokonanie trasy biegu: 3,5h dla kobiet, 3h dla mężczyzn. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym powyżej czasie lub utracą opaskę mogą być sklasyfikowanie wyłącznie w ramach Klasyfikacji Generalnej/Open Finału Ligi Runmageddon (dalej Klasyfikacja Generalna).

10.Opaski dla Uczestników decyzją Organizatora mogą zostać zastąpione znacznikami/plastronami.

 

Część III – konsekwencje nieprzestrzegania zasad

1. Każdy z Uczestników biorących udział w Mistrzostwach jest zobowiązany do przestrzegania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.

2. Naruszenie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu może prowadzić do eliminacji Uczestnika z Mistrzostw, przez co rozumie się brak klasyfikacji takiego Uczestnika w ramach Mistrzostw, a jedynie w ramach Klasyfikacji Generalnej; Uczestnik taki nie ma prawa do otrzymania nagród ale otrzymuje świadczenia związane z ukończeniem biegu.

3. Rażące naruszenie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu może prowadzić do dyskwalifikacji Uczestnika, przez co rozumie się obowiązek natychmiastowego opuszczenia przez Uczestnika trasy biegu oraz brak klasyfikacji w wynikach Mistrzostw i Klasyfikacji Generalnej. Uczestnik taki nie otrzymuje świadczeń związanych z ukończeniem biegu.

4. O eliminacji lub dyskwalifikacji Uczestnika decyduje Organizator na podstawie informacji przekazanych przez sędziów lub wolontariuszy. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest nieodwołalna.

5. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio mogły mieć wpływ na wyniki Mistrzostw. Zgłoszenia takiego dokonuje się na piśmie w formie protestu i składa wraz z opisem zdarzenia w biurze zawodów (stanowisko „nowe zapisy”) nie później niż do godziny 13:00 w dniu Mistrzostw. Protesty złożone po terminie nie będą rozpoznawane.

6. Protest rozstrzyga Organizator po wysłuchaniu zgłaszającego oraz osób uczestniczących w zdarzeniu lub będących jego świadkami. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest nieodwołalna. W przypadku braku możliwości wysłuchania ww. osób, a także w przypadku ujawnienia się nowych okoliczności i dowodów, w tym także gdy złożono kilka protestów w sprawie jednego zdarzenia, dopuszcza się rozstrzygnięcie sporu w terminie późniejszym, do tygodnia od zakończenia Mistrzostw.

 

Część IV – dekoracja zwycięzców

1. Zwycięzcy Mistrzostw (tj. najszybsi trzej mężczyźni oraz najszybsze trzy kobiety) oraz zwycięzcy w kategorii Masters (tj. najszybsi trzej mężczyźni oraz najszybsze trzy kobiety, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym Mistrzostwa ukończyli 40 rok życia) nagradzani będą statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

2. Najszybsze Drużyny (na podstawie 5 najszybszych czasów zawodników tej samej drużyny, którzy zakwalifikowali się do Mistrzostw) nagradzane będą statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia klasyfikacji na klasyfikację drużynową męską i kobiecą.

3. Ceremonia dekoracji planowana jest na godz. 14.00 w dniu Mistrzostw. Dokładna godzina zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie trwania Mistrzostw. Do uzyskania nagród rzeczowych konieczne jest uczestnictwo zwycięzcy w ceremonii.

4. Zwycięzcy powinni stawić się na ceremonię wręczenia nagród nie później niż na 10 minut przed jej rozpoczęciem.