Zasady serii Elite w biegach Runmageddon

- ZASADY SERII ELITE W BIEGACH RUNMAGEDDON -

 

 

Seria Elite przeznaczona jest dla startujących w biegach RUNMAGEDDON w celu walki o trofea oraz zaklasyfikowanie się do mistrzostw w biegach przeszkodowych. W związku z powyższym, jej uczestników obowiązują dodatkowe zasady:

 1. Biorąc udział w serii ELITE Zawodnik jest świadomy, że jego dane osobowe wraz z uzyskanym czasem mogą zostać przekazane do Stowarzyszenia OCR Polska na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, celem uwzględnienia jego wyniku w klasyfikacji do mistrzostw w biegach przeszkodowych.

 2. Organizator otwiera minimum jedną serie Elite w kategorii kobiet i mężczyzn. W przypadku przekroczenia maksymalnej wielkości serii, organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia serii na kilka mniejszych. Organizator dzieli serie na podstawie czasów historycznych osiągniętych na Runmageddonie w seriach Elite.

 3. Decyzja sędziów oraz wolontariuszy na trasie jest NIEPODWAŻALNA. W przypadku wyeliminowania lub dyskwalifikacji zawodnika przez sędziego lub wolontariusza zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę biegu i/lub oddać takiej osobie opaskę Elite.

 4. Przez wyeliminowanie rozumie się niesklasyfikowanie w kategorii Serii Elite danego biegu. Wyeliminowanie z Serii Elite nie powoduje wykreślenia z klasyfikacji generalnej danego biegu. O eliminacji decyduje:

  1. a)  Utrata opaski podczas biegu. Przez utratę opaski rozumie się zarówno jej zgubienie, jak i odebranie opaski przez wolontariusza lub sędziego z w/w powodów.

  2. b)  Organizator na podstawie potwierdzonej/pewnej informacji (od obsługi, sędziów, wolontariuszy lub innych zawodników) odnośnie nieprzestrzegania powyższych zasad lub Regulaminu cyklu biegów Runmageddon. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna.

  3. c)  Zakładanie opaski w inny sposób, niż dozwolone w regulaminie, np. na nadgarstek, zawiązywanie nią włosów lub umyślne chowanie opaski w trakcie biegu skutkuje eliminacją z Serii Elite.

 5. Przez dyskwalifikację rozumie się nieklasyfikowanie zawodnika zarówno w Serii Elite, jak i Klasyfikacji Generalnej. Zawodnik zdyskwalifikowany jest zobowiązany natychmiast opuścić trasę biegu. Nie przysługuje mu również medal i inne trofea. O dyskwalifikacji decyduje:

  1. a)  Umyślne skrócenie trasy biegu

  2. b)  Inne rażące naruszenia regulaminu

 6. Zawodnik Serii Elite zobowiązany jest biec z opaską Serii Elite założoną na głowę, z numerem startowym na wysokości czoła, przy czym:

  1. a)  Dopuszcza się zsunięcie opaski na szyję w trakcie pokonywania newralgicznych przeszkód, na których może ona spaść z głowy, np. Indiany XXL

  2. b)  Utrata opaski lub jej zgubienie w trakcie biegu skutkuje wyeliminowaniem z Serii Elite (utratą opaski) i przesunięciem do Klasyfikacji Generalnej.

 7. Seria Elite podzielona jest na minimum dwie fale startujące oddzielnie – Falę Mężczyzn oraz Falę Kobiet.

 8. Zawodnicy serii Elite pokonują trasę samodzielnie. ZABRONIONA jest pomoc ze strony innych zawodników na przeszkodach konstrukcyjnych, dopuszcza się jedynie pomoc zawodników na przeszkodach terenowych, np. przy wyjściu z „rowów”. CAŁKOWICIE ZABRONIONA jest pomoc ze strony kibiców czy obsługi/wolontariuszy, przez którą rozumie się również przyjęcie pomocy rzeczowej. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje utratą opaski, czyli wyeliminowaniem z Serii Elite i przesunięciem do KlasyfikacjiGeneralnej.

 9. Niepokonanie przeszkody oznacza wyeliminowane z Serii Elite. W niektórych przypadkach dopuszcza się pokonanie karnej pętli z obciążeniem po nieudanej próbie pokonania przeszkody. Informację o ewentualnej możliwości wykonania karnej pętli posiadają sędziowie lub wolontariusze przypisani do danej przeszkody.

 10. Zawodnik wyeliminowany z Serii Elite jest zobowiązany pokonać przeszkodę, na której doszło do wyeliminowania według zasad przewidzianych dla Serii Open.

 11. NIEDOZWOLONA jest zewnętrzna pomoc materialna w postaci, np. napojów i produktów żywieniowych, rękawiczek, folii NRC i innych od kibiców, innych zawodników, obsługi, sędziów i wolontariuszy. Można jedynie skorzystać z punktów żywieniowychzapewnionych przez Organizatora, jeśli takowe znajdują się na trasie.

 12. Zabrania się wycierania rąk o branding czyli m. in. o flagi, banery, materiały promocyjne. 

 13. Zawodnik, który zahcowuje się w sposób agresywny, przeklinana, bądź przejawia inne formy przemocy zostanie wyeliminowany z serii Elite.

 14. Za skracanie trasy (wybieganie poza oznakowaną trasę biegu) zawodnicy Serii Elite będą karani dyskwalifikacją z biegu.

 15. Zawodnicy Serii Elite, którzy po ukończeniu biegu proszeni są o zgłoszenie się do sędziego znajdującego się na mecie biegu, w celu potwierdzenia ukończenia biegu w Serii Elite.

 16. Zasady protestów i tryb ich uwzględniania:

  1. a)  Protesty zgłasza się w trakcie trwania imprezy w Biurze Zawodów w dziale Nowe Zapisy.

  2. b)  Wniesienie oficjalnego protestu odbywa się za kaucją w wysokości 100zł, w przypadku

   uznania zasadności zgłoszonego protestu kaucja będzie zwracana.

  3. c)  Punktem rozstrzygania sporów jest dział Nowe Zapisy w Biurze Zawodów

   Runmageddon.

  4. d)  Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji spornej odbywa się z udziałem komisji sędziowskiej RMG

   oraz zgłoszonego w proteście zawodnika / zawodników i przedstawiciela drużyny, w

   barwach której zawodnik startuje oraz nieobligatoryjnie osoby zgłaszającej.

  5. e)  W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zgłoszonego zawodnika i/lub przedstawiciela drużyny, w barwach której on startował a także w przypadku ujawnienia się okoliczności lub dowodów po biegu dopuszcza się rozstrzygnięcie sporu w terminie

   późniejszym, do tygodnia od zakończenia imprezy.

 17. Kary:

  1. a)  Uzasadniony protest skutkuje wyeliminowaniem z Serii Elite w biegu, którego protest dotyczył oraz ostrzeżeniem w postaci „żółtej kartki” dla zawodnika.

  2. b)  Drugie złamanie regulaminu zawodnika w sezonie oznacza dyskwalifikację w danym biegu oraz wyeliminowanie ze startów w Serii Elite do końca bieżącego sezonu oraz w przypadku klubów współpracujących z Runmageddon zawieszenie w klubie do końca bieżącego sezonu.

  3. c)  Drugie złamanie skutkuje również eliminacją z Superligi RMG

 18. Za rażące łamanie zasad Organizator może wyeliminować zawodnika ze startów w Serii Elite na cały sezon bez pierwszego ostrzeżenia, a także zdyskwalifikować go w danym biegu (oznacza to również pozbawienie trofeów potwierdzających ukończenie biegu).

16. W ramach Serii Elite prowadzone są zgodnie z Regulaminem biegów Runmageddon następujące klasyfikacje:

 1. a)  Elite Mężczyzn (nagradzane pierwsze trzy miejsca)

 2. b)  Elite Kobiet (nagradzane pierwsze trzy miejsca)

 3. c)  Masters Mężczyzn (nagradzane pierwsze trzy miejsca)

 4. d)  Masters Kobiet (nagradzane pierwsze trzy miejsca)

 5. e)  Najszybsze Drużyny (nagradzane pierwsze trzy miejsca)

 

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024