Obowiązek Informacyjny

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Extreme Events Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-541) przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1, wpisana do KRS pod numerem 0000535982  (dalej jako „Extreme Events”) – właściciel strony internetowej www.runmageddon.pl (dalej „Runmageddon”), Fundacja Runmageddon z siedzibą w Warszawie (kod: 01-541) przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1, wpisana do KRS pod numerem 0000540887 (dalej jako „Fundacja”)  oraz Runmageddon e-commerce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-541) przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1, wpisana do KRS pod numerem 0000909067  (dalej jako „Sklep”). Wskazane wyżej podmioty mogą być razem określane jako „My”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych (IOD). Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@runmageddon.pl; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Extreme Events Sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1, 01-541 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania przez Ciebie konta na stronie www.runmageddon.pl, w toku składania zamówienia na produkty i usługi oferowane w sklepie prowadzonym na powyższej stronie, jak również podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na wydarzeniu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ umożliwia nam to :

 • kontakt z Tobą, aby informować Ciebie o organizacji imprez sportowych, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
 • odbieranie od Ciebie niezbędnych oświadczeń, zgód na udział w imprezach sportowych;
 • informowanie Ciebie o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez sportowych;
 • informowanie Cię o wynikach sportowych z organizowanych przez nas imprez sportowych;
 • realizację zamówień na produkty i usługi dostępne w sklepie internetowym prowadzonym na www.runmageddon.pl
 • obsługę zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy: zgody@runmageddon.pl. Proces aktualizacji wycofania zgody może potrwać do 72 godzin. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przy zakładaniu konta oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, miasto, województwo, kraj, preferencje sportowe. Podanie powyższych danych jest niezbędne do założenia konta na portalu www.runmageddon.pl

Jeśli zakładasz konto w celu wzięcia udziału w biegu Runmageddon dodatkowo będziemy od Ciebie wymagali podania następujących danych: data urodzenia, nr PESEL, płeć, rozmiar ubrania, preferowana waluta.

Jeśli zakładasz konto w celu dokonania zakupu towarów w sklepie znajdującym się na stronie dodatkowo będziemy oczekiwali podania przez Ciebie adresu, na który mają być dostarczone zakupione przez Ciebie towary.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Extreme Events, Fundacji i Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz też prawo wnieść sprzeciw od 25 maja 2018 roku wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu imprez sportowych, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji eventów, ubezpieczeń, a także firmom kurierskim obsługującym zamówienia na towary oferowane w sklepie.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody przez Ciebie lub/i likwidacji konta na naszej platformie www.runmageddon.pl. Po upływie powyższych okresów będziemy przechowywać twoje dane w celach:

 • Wykonania umów jakie zawarłeś z Extreme Events oraz ze Sklepem,
 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG. Przekazywanie danych osobowych poza EOG następuje wyłącznie w sytuacji kiedy bierzesz udział w biegu Runmageddon, który odbywa się poza granicami EOG. W takiej sytuacji w celu realizacji usługi dane osobowe są przekazywane podmiotom - kontrahentom współpracującym z Extreme Events, dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci zapewniający organizację programu zwiedzania w miejscu wakacyjnym. Dane osobowe które są przekazywane przez Extreme Events, są ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie w celu realizacji umowy. W związku z tym, dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie co do zasady, nie stosuje się przepisów europejskich. Oznacza to, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. W odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu wykonania umowy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024