Regulamin biegów Runmageddon

[aktualizacja: 17.04.2024]

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze sportowym organizowanych przez EXTREME EVENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Fundację RUNMAGEDDON.
 2. Dla celów promocji wydarzeń sportowych używa się określenia „RUNMAGEDDON”.
 3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.runmageddon.pl oraz portale społecznościowe.
 4. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.
 5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim
  zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, założeniu konta w serwisie www.runmageddon.pl oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

II. CELE

Celem jest organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:

  1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
  2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
  3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

III. ORGANIZATOR

Organizatorami wszystkich wydarzeń sportowych (w tym m.in. biegów, biegów dla dzieci, treningów) z cyklu RUNMAGEDDON są: Extreme Events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-541), przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535982, o kapitale zakładowym w wysokości 20 200 zł oraz Fundacja RUNMAGEDDON z siedzibą w Warszawie (01-541), przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540887, zwane dalej „Organizatorem”.


IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

WYDARZENIA SPORTOWE RUNMAGEDDON - to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano „NAJTWARDSZEGO ZAWODNIKA”. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników biegów przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub/i na stronie www.runmageddon.pl  lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

Udział w wydarzeniach sportowych RUNMAGEDDON wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w wydarzeniach sportowych RUNMAGEDDON niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w wydarzeniach sportowych RUNMAGEDDON jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z Wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.


V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ

  1. Wydarzenia sportowe odbywają się w całej Polsce, a także poza jej granicami. Miejsca biegów, godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy wszystkich biegów są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.runmageddon.pl [dalej jako „Strona internetowa”].
  2. Runmageddon zastrzega prawo do organizacji eventu w odległości do 50 km od miejscowości znajdującej się w tytule wydarzenia.
  3. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule.

VI. PRZESZKODY

1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na Stronie internetowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

    a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, morze, wzniesienia, góry, drzewa;

    b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem.

2. Na trasie biegu TRAIL uczestnicy nie pokonują przeszkód. Trasa biegu jest poprowadzona z ominięciem przeszkód.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Prawo startu w biegach nazwanych jako: Runmageddon Intro, Rekrut i Trail mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez Opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna i Uczestnika w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do startu w biegach:
  1. Runmageddon Kids mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nie więcej niż 11 lat,
  2. Runmageddon Junior mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 12 lat i nie więcej niż 15 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna dziecka (wymagana osobista obecność w biurze zawodów startującego dziecka oraz opiekuna prawnego lub opiekuna posiadającego upoważnienie od opiekuna prawnego i podpisaną przez niego zgodę na start dziecka i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:
  1. Założenie konta w serwisie www.runmageddon.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  3. Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
  4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej
  5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
  6. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 4 lit. c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy startu w imprezie osobom, które:
  1. Mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczestników oraz pracowników podczas wydarzenia
  2. W stosunku do których zachodzi podejdzenie o nielegalne wykorzystywanie wizerunku uczestników i pracowników
  3. Mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki RUNMAGEDDON

VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
  9. Publikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęć w ramach klasyfikacji Superligi RMG i Ligi RMG.
 2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
  1. podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie www.runmageddon.pl
  2. podczas akceptacji online oświadczenia na stronie www.runmageddon.pl
  3. podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.

Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 1. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
 2. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

IX. ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy oraz serii startowych.
 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest założenie konta w serwisie www.runmageddon.pl, wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie
  opłaty startowej.
 3. Dokonując zapisu na bieg Uczestnik wskazuje datę startu oraz formułę w jakiej będzie
  uczestniczył w biegu; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę (serię startu). Decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną przez Uczestnika przy zapisie. O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed startem pierwszej serii w formule wybranej przez Uczestnika, w ramach danego wydarzenia, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie www.runmageddon.pl lub na koncie zarejestrowanym przez Uczestnika.
 4. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg lub do wyczerpania pakietów startowych, o czym organizator poinformuje na stronie zapisów.
 5. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 1 dzień przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej. Harmonogram zapisów na eventy zagraniczne może różnić się od powyższego, o czym Organizator poinformuje na stronie danej imprezy.
 6. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na bieg przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego wyłącznie poprzez rejestrację online podczas trwania zapisów online na dany bieg.

X. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju biegu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Wysokość opłaty startowej dla każdego biegu określona została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej.
 3. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn startujących w jednym biegu, których wysokość wskazana została w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej (co do zasady zniżki przysługują na formuły nie krótsze niż Rekrut). Zniżki drużynowe nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów, a nie poprzez zapisy online.
 4. Zniżka dla zespołów/drużyn za dany bieg jest realizowana poprzez wydanie uprawnionym osobom indywidualnego kodu/bonu uprawniającego do zniżki kwotowej na kolejne biegi Runmageddon. Zniżka drużynowa nie dotyczy nabycia pakietów dostępnych na stronie: https://www.runmageddon.pl/vouchery
 5. Zawodnik w ramach pakietu startowego otrzymuje voucher o wartości 19 zł oraz zniżkę o wartości 81zł, co łącznie daje 100 zł do wykorzystania na stronie sklepu Runmageddon (tj. https://sklep.runmageddon.pl/). Organizator nie przewiduje opcji zrezygnowania z wcześniej wymienionej opcji.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

 1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Extreme Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@runmageddon.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: kontakt@runmageddon.pl
 5. W przypadku gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator udziela rabatu w wysokości 50% otrzymanych płatności na start w innym organizowanym przez siebie biegu (bieg w innym terminie); rabat nie dotyczy pakietów na kilka startów ani innych akcji promocyjnych. Indywidualny kod zniżkowy zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji i może być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania rezygnacji.

XII. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

 1. prawo wzięcia udziału w biegu;
 2. pakiet startowy (szczegóły dotyczące zestawu startowego są każdorazowo wskazane na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi);
 3. napój;
 4. podstawową opiekę medyczną;
 5. prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie (regulamin depozytu znajduje się na Stronie internetowej);
 6. w wybranych formułach upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety.

XIII. KLASYFIKACJE

 1. Organizator przyznaje wyróżnienia dla startujących w Serii Elite danej formuły w następujących kategoriach:
  1. Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet w Serii Elite
  2. Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn w Serii Elite
  3. Najszybsze Drużyny Serii Elite - przyznawana na podstawie sumarycznego czasu 5 najszybszych członków zespołu, w którego skład wchodzi co najmniej 1 kobieta.
  4. Masters - przeznaczona dla Uczestników, którzy w dniu startu mają ukończony 40 rok życia. Wyróżnienia przyznawane są jedynie dla Uczestników, którzy startowali w Serii Elite. Uczestników kategorii Masters obowiązują te same zasady, co pozostałych Uczestników Serii Elite. Wyróżnienia przyznawane są tylko, jeżeli na 7 dni przed datą startu na liście startowej Serii Elite znajdują się co najmniej 3 osoby danej płci powyżej 40 roku życia.
  1. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.
  2. Wyróżnienia przyznawane są dla każdej formuły biegu (Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra, inne specjalne formuły) oddzielnie i nie łączą się ze sobą.
  3. Organizator przyznaje również trofea Runmageddon:
  1. tytuł Weterana za ukończenie biegów w trzech formułach w jednym sezonie: Rekrut, Classic i Hardcore, przy czym możliwe jest zaliczenie formuły Hardcore podczas biegu Ultra;
  2. statuetkę Korony Runmageddon przyznawaną za ukończenie biegów Runmageddon w standardowych formułach dla dorosłych w czterech stronach Polski w jednym sezonie.
  1. Organizator prowadzi również ranking zawodników w Lidze Runmageddon w kategoriach: a) Elite
   b) Klasyfikacja Generalna (Elite + Open)
 1. Formuła Trail - Harrachov 22/23.07.2023

  Trail 11km 

  a) 3 najszybsze kobiety

  b) 3 najszybsi mężczyźni

  Trail 21km  (klasyfikacja wg kategorii wiekowych)

  Kategorie wiekowe:

  a) 18-29

  b) 30-39

  c) 40-49

  d) 50-59

  e) 60+ - 

  W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn. Kategorie wiekowe wyznaczane wg roku urodzenia a nie dokładnej daty urodzenia.

   

Szczegółowy opis danych Lig oraz zasady ich funkcjonowania opisane są na dedykowanych podstronach oraz w oddzielnych regulaminach dostępnych na stronie: https://www.runmageddon.pl/regulaminy-i-rodo.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
 2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
 4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu na teren imprezy oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu z terenu imprezy.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa na terenie imprezy przed startem w biegu i po jego zakończeniu.
 8. Na terenie imprezy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu i jego obsługa.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, nr PESEL, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu, jak również do Stowarzyszenia OCR Polska. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika (imienia, nazwiska, roku urodzenia, nr PESEL, miejscowości, nr telefonu, adresu e-mail) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i innym służbom, jeśli będzie to uzasadnione istotnym interesem publicznym.
Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024