REGULAMIN PROMOCJI „URODZINOWY RABAT SMS”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady Akcji Promocyjnej.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Extreme Events Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88, lok.1, 01-541 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535982 (zwana dalej: „Organizatorem”).

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora akcja z rabatem 15% na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem: „Urodzinowy Rabat SMS”.

2. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 16 (szesnaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

2. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej - warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest podanie przez Uczestnika daty swoich urodzin podczas rejestracji konta na www.runmageddon.pl. Uczestnik może dodać datę swoich urodzin także w późniejszym czasie logując się na swoim internetowym koncie.

§3

1. Sprzedaż pakietów z wykorzystaniem rabatu wynikającego z Akcji Promocyjnej odbywać się będzie wyłącznie on-line, za pośrednictwem strony www.runmageddon.pl.

2. Rabatu nie można wykorzystać przy zakupie pakietów w trakcie sprzedaży stacjonarnej, podczas eventu.

3. Rabat może zostać wykorzystany do zakupu pojedynczych startów na konkretny event.

4. Rabat nie może zostać wykorzystany do zakupu pakietów ujętych na stronie https://www.runmageddon.pl/vouchery

5. Warunkiem skorzystania z rabatu przyznanego w ramach Akcji Promocyjnej jest podanie w trakcie dokonywanych zakupów, w koszyku zakupowym w polu kod zniżkowy kodu rabatowego znajdującego się w otrzymanym SMS.

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się 19 stycznia 2021r. i trwa do momentu jej odwołania przez Organizatora. Informacje o rozpoczęciu i odwołaniu Akcji Promocyjnej są  umieszczane na stronie www.runmageddon.pl.

2. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo nie zaś obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. Podstawowymi warunkami skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej jest:

a. posiadanie aktywnego konta na www.runmageddon.pl;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

c. otrzymanie wiadomości SMS, w której podany zostanie kod rabatowy, w wysokości 15%. Kod rabatowy może zostać wysłany kilka dni przed datą urodzin podaną na koncie Użytkownika lub w dniu urodzin Użytkownika. Szczegóły kodu i termin użycia podane są w wiadomości SMS. O wysłaniu SMS z rabatem, terminie jego ważności oraz o dacie tej wysyłki decyduje Organizator;

4. Cena zakupu pojedynczych pakietów startowych, w przypadku zrealizowania ww. warunków, zostanie skalkulowana jako suma cen wybranych pojedynczych pakietów startowych, a wartość zamówienia zostanie obniżona o 15% względem cen regularnych pakietów w koszyku zakupowym. Z promocji wyłączone są pakiety o których mowa w paragrafie 3, ustępie 4.

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych Produktów niniejszą Akcją Promocyjną, decyzję podejmuje Organizator.

6. Kontakt z Organizatorem w sprawie Akcji Promocyjnej możliwy jest drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@runmageddon.pl.

7. Kod rabatowy przyznany w ramach Akcji Promocyjnej ważny jest w terminie wskazanym w otrzymanej wiadomości SMS. Brak skorzystania z kodu przyznanego w ramach Akcji Promocyjnej w okresie jego ważności oznacza, iż nabywca nie skorzystał z prawa skorzystania z rabatu.

8. Organizator ma prawo zakończyć Akcję Promocyjną w każdej chwili bez podawania przyczyn.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Akcji Promocyjnej, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane na adres mailowy kontakt@runmageddon.pl
10. Akcja Promocyjna może łączyć się z innym kodem zniżkowym. W koszyku zakupowym można użyć łącznie dwóch kodów zniżkowych.

11. Zwroty pakietów startowych zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora. W razie zwrotu pakietu startowego zakupionego w ramach Akcji Promocyjnej, Organizator zwraca wyłącznie rzeczywiście zapłaconą przez Uczestnika cenę. Nie ma możliwości wymiany świadczeń wynikających z przyznanego kodu rabatowego na gotówkę.

§ 5

Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na https://www.runmageddon.pl/regulaminy-i-rodo.

§ 6

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania SMS z kodem rabatowym zgłosić na kontakt@runmageddon.pl

 

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024