Regulamin Sklepu Internetowego

Rozdział I Postanowienia ogólne 

Postanowienia wstępne

1.1. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności, ale nie wyłącznie:
(i) zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego przez Klienta; 
(ii) wymagania techniczne, teleinformatyczne oraz systemowe niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego; 
(iii) zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w rozumieniu uŚUDE; 
(iv) zasady zawierania ze Sprzedawcą umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotyczącej Towarów prezentowanych oraz oferowanych przez Sprzedającego; 
(v) ogólne zasady uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności postępowania reklamacyjnego i przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych akcji promocyjnych; 
(vi) procedurę reklamacyjną związaną ze Sprzedażą lub świadczeniem Usług elektronicznych; 
(vii) zasady modyfikowania, nowelizowania lub uzupełniania postanowień Regulaminu. 

1.2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Runmageddon E-commerce sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa, NIP: 5252868309 REGON: 38933530200000. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 uŚUDE. 
1.3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedawca udostępnia Klientom możliwość komunikacji za pośrednictwem: 

(i) korespondencji elektronicznej na adres sklep@runmageddon.pl; lub 
(ii) telefonicznie, pod numerem +48 794 44 55 44. 

1.4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Słownik pojęć 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte następujące definicje lub zwroty, należy im nadawać znaczenie wskazane poniżej:
(i) Akcja promocyjna – stałe promocje oraz okresowe akcje promocyjne organizowane przez Sprzedawcę na warunkach opisanych szczegółowo w odrębnych dokumentach; 
(ii) Cookies – oznaczają pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przeznaczone do zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz swobodnego korzystania ze Sklepu internetowego i zawierające w szczególności, ale nie wyłącznie nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer identyfikacyjne oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; 
(iii) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru lub Towarów określonych w zamówieniu; 
(iv) Dane osobowe – oznacza dane oraz informacje, o których mowa w Rozdziale VI ust. 27 
Regulaminu; 
(v) KC – oznacza Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.); 
(vi) Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, na rzecz której Sprzedawca dostarcza Towary lub świadczy Usługi elektroniczne na podstawie zawartej umowy; 
(vii) Klient Biznes – oznacza Klienta będącego Przedsiębiorcą, który pomyślnie przeszedł Weryfikację; 
(viii) Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 221 KC, korzystającą z usług Sprzedawcy i dokonującą zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
(ix) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
(x) Konto klienta – oznacza indywidualny panel Klienta uruchomiony w Sklepie internetowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia Usługi elektronicznego prowadzenia Konta klienta; 
(xi) Koszyk – oznacza funkcjonalność udostępnioną w Sklepie internetowym, element oprogramowania Sklepu, za pośrednictwem której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, pozwalającą również na ustalenie lub modyfikację danych Zamówienia, w szczególności, ale nie wyłącznie co do rodzaju i ilości Towarów objętych potencjalnym Zamówieniem; 
(xii) Magazyn Sprzedawcy – oznacza jednostkę funkcjonalno-organizacyjną przeznaczoną do składowania Produktów (Towarów) przez Sprzedawcę. Magazyn Sprzedawcy zlokalizowany pod następującym adres
Runmageddon.pl COMPLETIO – Zwrot
ul. Jędrzejowskiej 47, 93-636 Łódź
(xiii) Nagroda promocyjna – oznacza Produkt lub świadczenie oferowane przez Sprzedawcę na rzecz Uczestnika po obniżonej cenie lub po tytułem darmym, w związku ze spełnieniem warunków uczestnictwa w Promocji; 
(xiv) Obwieszczenie – oznacza obwieszczenie o Promocji opublikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, zawierające podstawowe zasady organizacji Promocji; 
(xv) PrKons – oznacza Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.); 
(xvi) Promocja – oznacza Akcję Promocyjną organizowaną przez Sprzedawcę celem promowania Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy w sposób wskazany w Obwieszczeniu, w tym akcję promocyjną prowadzoną w formie sprzedaży premiowej, udostępnienia produktów do nabycia po obniżonych cenach lub obniżenia kosztów dostawy towarów; 
(xvii) Przedsiębiorca – oznacza Klienta, o którym mowa w art. 431 KC, prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który korzysta ze Sklepu internetowego w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością; 
(xviii) Przewoźnik – oznacza podmiot zawodowo trudniący się świadczeniem usług przewozu towarów lub spedycji, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy, w szczególności, ale nie wyłącznie: 
(a) operator pocztowy; (b) firma kurierska; lub (c) operator skrytek pocztowych (paczkomat). 
(xix) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami; 
(xx) Rejestracja – oznacza ogół czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie celem skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie uruchomienia Konta klienta; 
(xxi) Reklamacja – oznacza skierowane przez Klienta lub jego pełnomocnika wystąpienie, w którym zgłoszone zostaje zastrzeżenie dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności, ale nie wyłącznie zawierające zastrzeżenia co do Produktów, organizacji dostawy Towarów, realizacji zamówień przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę; 
(xxii) RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119); 
(xxiii) Serwis – oznacza specjalistyczny serwis ekspercki zajmujący się badaniem Sprzętu elektrycznego, który Sprzedawca wskaże na życzenie Klienta. 
(xxiv) Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy Sprzedawcy w domenie runmageddon.pl, w tym w ramach podstron, subdomen, domen pokrewnych lub domen specjalnych; 
(xxv) Sprzedawca – oznacza spółkę Runmageddon E-commerce sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa, NIP: 5252868309 REGON: 38933530200000; 
(xxvi) Sprzęt elektryczny – oznacza Towar będący urządzeniem, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych; 
(xxvii) Towar – oznacza wszelkie rzeczy ruchome oraz usługi oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego 
(xxviii) Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, jak również osobę prawną lub jednostkę  organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą Klientem, która zapoznała się z treścią Regulaminu oraz Obwieszczenia, zaakceptowała jego postanowiła oraz spełniła wszystkie warunki określone w Regulaminie lub Obwieszczeniu dla uczestniczenia we właściwej Promocji; 
(xxix) Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru lub Towarów zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
(xxx) Usługa elektroniczna – oznacza usługę Sprzedawcy świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.); 
(xxxi) uŚUDE – oznacza Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.); 
(xxxii) Wada fizyczna – oznacza wadę Towaru polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w rozumieniu art. 5561 KC; 
(xxxiii) Weryfikacja – oznacza weryfikację Przedsiębiorcy przez opiekuna Klienta Sprzedawcy, o której mowa w  części 5 Regulaminu; 
(xxxiv) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; 
(xxxv) Zgłoszenie – oznacza zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w punkcie 16.4 Regulaminu.

Informacje ogólne dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego 

3.1. Prawidłowe korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
(i) aktualna, najnowsza wersja przeglądarki internetowej w wersji Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Opera Safari, Microsoft Edge; 
(ii) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet; 
(iii) włączona obsługa Cookies; 
(iv) obsługa Javascript; 
(v) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail). 
(vi) aktywny numer telefonu do odbioru wiadomości głosowych i tekstowych

3.3. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Towar lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego wymaga:
(i) założenia przez Klienta Konta klienta w drodze Rejestracji; albo 
(ii) podania przez Klienta danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia za pośrednictwem formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym, tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. 

3.4. Niezależnie od postanowień ust. 3.3 powyżej, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak również skorzystanie z Usług elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu do odbioru wiadomości głosowych i tekstowych.
3.5. Jeżeli Klient korzysta z usług podmiotów oferujących bezpłatne założenie i prowadzenie konta poczty elektronicznej wiadomości nadane przez Sprzedawcę mogą zostać zakwalifikowane jako spam (niepożądana przez odbiorcę wiadomość) i przekierowane do odrębnego folderu skrzynki pocztowej lub zablokowane przez dostawcę usług elektronicznych. W powyżej wskazanych przypadkach, w razie powzięcia przez Sprzedawcę informacji o nie otrzymaniu wiadomości e-mail dotyczących realizacji Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby kontaktu z Klientem za pośrednictwem innego, wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie pisemnej.
3.6. Celem uniknięcia wątpliwości, informacje publikowane w Sklepie internetowym, w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie Towarów, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
3.7. Wyłącznie w szczególnych wypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia, przed jego zakończeniem.
3.8. Ceny Towarów publikowane w Sklepie internetowym podane są w walucie stanowiącej prawny środek płatniczy w kraju, którym towar jest oferowany i pozostają cenami brutto, zawierającymi w sobie kwotę należnego podatku od towarów i usług. W przypadkach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa właściwego dla miejsca zawarcia umowy, ceny Towarów zawierają w sobie również koszty gospodarowania odpadami. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów Dostawy oraz kosztów obsługi płatności, które mogą różnić się w zależności od specyfiki Zamówienia, w szczególności wartości Zamówienia, wagi lub gabarytów Zamówienia oraz metody Dostawy lub płatności wybranej przez Klienta. 

3.9. Na ostateczną kwotę należną Sprzedawcy od Klienta w związku z zawarciem Umowy sprzedaży do zapłaty przez Klienta składa się cena Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem, koszt dostawy oraz koszty związane z obsługą płatności. Sprzedawca informuje Klienta o całkowitych kosztach Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Rejestracja
4.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja ma charakter dobrowolny i nieodpłatny i nie jest konieczna dla przeglądania asortymentu Sklepu internetowego ani do złożenia Zamówienia.
4.2. W celu Rejestracji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę, w tym w szczególności do podania Danych osobowych niezbędnych dla utworzenia Konta klienta. Formularz teleinformatyczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zapewnia możliwość przesłania podanych przez Klienta danych i informacji, w tym Danych osobowych do Sprzedawcy za pośrednictwem środków telekomunikacji elektronicznej.
4.3. Podczas Rejestracji Klient jest zobowiązany do ustanowienia indywidualnego hasła dostępu do Konta klienta. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość odzyskania dostępu do Konta klienta po utraceniu podanego hasła za pośrednictwem formularza teleinformatycznego dostępnego w Sklepie internetowym.
4.4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klientowi udostępnia się Regulamin do wglądu oraz do akceptacji. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego.
4.5. Po zakończeniu procesu Rejestracji Sprzedawca informuje Klienta, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w toku Rejestracji o pozytywnym zakończeniu procesu Rejestracji oraz o możliwości dostępu do Konta klienta. Doręczenie Klientowi informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się również za moment zawarcia przez Sprzedawcę z Klientem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta klienta.
4.6. Po zakończeniu procesu Rejestracji, Klient uzyskuje możliwość swobodnego dostępu do Konta Klienta i dokonywania aktualizacji oraz zmiany danych podanych podczas procesu Rejestracji.
4.7. Klient pozostaje uprawniony w każdym czasie do usunięcia Konta Klienta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie Konta Klienta następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta wysłanej z konta poczty elektronicznej przypisanego do indywidualnego konta Klienta w systemie Sklepu internetowego na adres Biura Obsługi Klienta na adres korespondencji elektronicznej sklep@runmageddon.pl W odpowiedzi zwrotnej obsługi Sklepu internetowego Klient otrzymuje prośbę o ponownie zatwierdzenie żądania usunięcia konta. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Klienta w terminie do siedmiu (7) dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zgłoszenia żądania.
4.8. Sprzedawca pozostaje uprawniony do żądania od Klienta potwierdzenia Rejestracji lub usunięcia Konta Klienta poprzez nadanie na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w toku rejestracji, wiadomości e-mail wymagającej następczego potwierdzenia przez Klienta Rejestracji lub usunięcia konta. E-mail nadany przez Sprzedawcę może zawierać odnośnik aktywacyjny, za pośrednictwem którego Klient potwierdza lub nie wyraża zgody na Rejestrację lub usunięcie Konta.

Weryfikacja
5.1. Sprzedawca wyodrębnia wśród Klientów grupę Klientów Biznes, uprawnionych do korzystania z dodatkowych, indywidualnych promocji lub rabatów dedykowanych wyłącznie dla grupy Klientów Biznes.
5.2. Z zastrzeżeniem ust. 5.8 niżej, nabycie statusu Klienta Biznes następuje po spełnieniu następujących warunków:
(i) posiadania statusu Przedsiębiorcy; 
(ii) założenia Konta klienta; 
(iii) uzyskania pozytywnej Weryfikacji statusu Klienta jako Klienta Biznes, dokonywanej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

5.3. Weryfikacja dokonywana jest przez opiekuna klienta Sprzedawcy z Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy, na uzasadniony wniosek Klienta złożony za pośrednictwem formularza teleinformatycznego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@runmageddon.pl
5.4. Pozytywną Weryfikację może otrzymać Przedsiębiorca, którego skala działalności, regularność Zamówień u Sprzedawcy, wysokość obrotów lub wolumen zakupów u Sprzedawcy wskazuje, że w sposób częstotliwy dokonuje istotnych pod względem wartości Zamówień u Sprzedawcy i który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
(i) dokonał Rejestracji Konta Klienta w sklepie internetowym; 
(ii) dokonał co najmniej jednej transakcji (realizacji Zamówienia) w sklepie internetowym 
(iii) złożył Zamówienie lub aktywował Konto w dowolny sposób. 

5.5. Ocena spełnienia warunków dokonywana jest przez opiekuna klienta Sprzedawcy. Decyzja opiekuna klienta Sprzedawcy jest uznaniowa, ostateczna i nie podlega dalszej weryfikacji.
5.6. Klient, który nie uzyskał pozytywnej Weryfikacji, może ponownie ubiegać się o nadanie statusu Klienta Biznes nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych.
5.7. Nabycie statusu Klienta Biznes uprawnia do dostępu do dedykowanych promocji lub rabatów. Promocje lub rabaty określa odrębny regulamin, wzorzec, oferta lub porozumienie. Sprzedawca pozostaje również uprawniony do przyznania Klientowi Biznes uznaniowego rabatu lub obniżki, jak również innych preferencji w zakresie Zamówienia lub Dostawy. 

Zamówienie
6.1. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.
6.2. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga:
(i) skompletowania Zamówienia poprzez wybranie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Towaru lub Towarów objętych potencjalnym zamówieniem oraz dodania Towaru lub Towarów do Koszyka za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym; 
(ii) wybrania formy Dostawy oraz formy płatności z dostępnego katalogu; 
(iii) zalogowania się do Konta klienta lub podania przez Klienta danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowym; 
(iv) zaakceptowania postanowień Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu teleinformatycznym udostępnionym w Sklepie internetowym; 
(v) potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar lub Towary uwidocznione w Koszyku na wybranych zasadach Dostawy oraz płatności za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym poprzez wybranie przycisku zamówienia np. Zamów, złóż zamówienie lub kup.

6.3. Dokument rachunkowy (paragon albo faktura) dostarczany jest w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku Klientów innych niż konsumenci, wystawienie faktury potwierdzającej zakup będzie możliwe wyłącznie w razie podania, najpóźniej w momencie składania Zamówienia, numeru NIP. W celu otwarcia pliku zawierającego paragon albo fakturę Klient powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
6.4. Przed zakończeniem procedury złożenia Zamówienia Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, wybranej formie Dostawy oraz płatności, łącznych kosztach realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 3.9 Regulaminu, a nadto obowiązku zapłaty przez Klienta za zamówiony Towar lub Towary. 

6.5. Niezależnie od postanowień ust. 6.4 wyżej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy sprzedaży. Uzyskanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić za pośrednictwem formularza teleinformatycznego przy składaniu Zamówienia.
6.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, zawierające informacje o których mowa w ust. 6.4 wyżej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta– wskazane w toku Rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia uważa się za przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży na produkty objęte Zamówieniem.
6.7. Klient pozostaje uprawniony do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6.8. Z zastrzeżeniem ust. 6.9 niżej realizacja Zamówienia następuje w terminie wskazanym w Sklepie internetowym jako ilość dni roboczych do realizacji Zamówienia. Informacja o okresie realizacji zamówienia podana jest przy opisie każdego z towarów. Celem uniknięcia wątpliwości, termin realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu Dostawy.
6.9. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć rzecz Klientowi, nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Konsumenta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej wniosek o wyrażenie przez Konsumenta zgody na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia. W informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca informuje Konsumenta w sposób precyzyjny o przewidywanej dacie realizacji Zamówienia. Przekroczenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za opóźnienie, o którym mowa w art. 5431 § 2 KC.
6.10. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach realizacji Zamówienia, zostanie ono zrealizowane  po skompletowaniu całego Zamówienia. Klient może zażądać dostarczenia towarów częściami, zgodnie z ich dostępnością, za zapłatą kosztów dostawy oraz kosztów płatności.
6.11. Wybranie dostarczenia Towarów częściami z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o których mowa powyżej powoduje obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami Dostawy. W szczególnych przypadkach, na wyraźną prośbę Konsumenta i z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, Sprzedawca przedstawi dodatkowe koszty dostarczenia Towarów częściami, zgodnie z ust. 3.9 Regulaminu. Doręczenie Towaru częściami powodujące obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami może zostać zrealizowane wyłącznie po wyrażeniu wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność.
6.12.  Początek biegu terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od dnia:
(i) uznania rachunku bankowego sprzedawcy całkowitą kwotą Zamówienia – w przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 8.1(i) Regulaminu; lub 
(ii) zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 8.1(ii) Regulaminu. 

Dostawa
7.1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
7.2. Dostawa realizowana jest odpłatnie oraz doliczana do całkowitego kosztu realizacji Zamówienia. 
Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia o kosztach Dostawy.
7.3. Dla Klienta, który złoży pojedyncze zamówienie o wartości przewyższającej kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto i którego zamówienie po skompletowaniu łącznie nie przekroczy wagi 20 kg (słownie: dwadzieścia kilogramów) Sprzedawca może przyznać indywidualny rabat na dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.4. Dla Klienta, którego wartość zamówienia lub waga zamówionych towarów przekroczą limity wskazane w ust. 7.3 koszt dostawy obliczany jest indywidualnie przez Biuro Obsługi Klienta.
7.5. Sprzedawca informuje Klienta przy składaniu zamówienia o liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji Dostawy. Termin Dostawy liczony jest od momentu wydania Towaru lub Towarów. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po wliczeniu do okresu realizacji Zamówienia stanowi całkowity przewidywany czas niezbędny na dostarczenie i wydanie Towaru lub Towarów Klientowi.
7.6. Klient nie ma możliwości osobistego odbioru Towarów. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika. Klient przy składaniu Zamówienia wybiera za pośrednictwem formularza teleinformatycznego wybrany sposób dostawy poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu spośród listy dostępnych Przewoźników. Z zastrzeżeniem ust. 7.8 niżej, Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta przy Rejestracji lub w formularzu Zamówienia.
7.7. Klient może odebrać osobiście zamówione produkty wyłącznie gdy:

(i) Produkty są ściśle związane z wydarzeniami organizowanymi przez Sprzedawcę lub spółki partnerskie.
(ii) Produkty powiązane z wydarzeniami są możliwe do odbioru podczas wydarzeń organizowanych przez Sprzedawcę, a informacja o możliwości odbioru osobistego zostanie podana w sklepie internetowym.

7.8. W przypadku wyboru przez Klienta Dostawy za pośrednictwem Przewoźnika będącego operatorem skrytek pocztowych (m.in. paczkomat), Dostawa realizowana jest na adres skrytki pocztowej (paczkomatu) wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
7.9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu.

Formy płatności
8.1. Zapłata za Towar lub Towary objęte Zamówieniem następuje, wedle wyboru Klienta:
(i) przedpłatą za pośrednictwem polecenia przelewu bankowego; lub 
(ii) przedpłatą kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności. 

8.2. Klient zobowiązany jest do opłacenia całkowitych kosztów Zamówienia w terminie trzech (3) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 8.1(ii) wyżej, opłacenie całkowitych kosztów płatności następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
8.3. Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w terminie, Sprzedawca odstępuje od Zamówienia bez składania dodatkowego oświadczenia woli. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o tej okoliczności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.4. Sprzedawca wystawia opcjonalnie dokumenty sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej:
a) paragon fiskalny; 
b) fakturę VAT; 
c) paragon fiskalny z numerem NIP Klienta. Dokument  ten zgodnie z obowiązującym prawem stanowi fakturę VAT uproszczoną i Sprzedawca nie wystawia do niego faktury VAT, o której mowa w podpunkcie b) powyżej. 
Paragon fiskalny z numerem NIP Klienta, który stanowi fakturę uproszczoną stosuje się, gdy wartość zamówienia, którego dokument dotyczy (wraz z kosztami wysyłki), nie przekracza kwoty 450   PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt) lub 100  EUR (słownie: sto euro) brutto.
Rozdział II Promocje
Postanowienia wstępne dotyczące promocji
9.1. Sprzedawca może organizować Akcje Promocyjne.

9.2. Sprzedawca informuje Klienta o aktualnych promocjach za pomocą stosownych komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak m. in. Instagram czy Facebook oraz w ramach Usługi Elektronicznej Newsletter.
9.3. Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w Promocjach organizowanych przez Sprzedawcę. Szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych Promocji, w szczególności, ale nie wyłącznie co do treści promocji, Nagród promocyjnych, czy czasu trwania Promocji oraz zasad uczestnictwa we właściwej Promocji określane są każdorazowo w Obwieszczeniu i są udostępniane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
9.4. Szczegółowe warunki okresowych akcji promocyjnych udostępniane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu w formie odrębnych Obwieszczeń określających zasady uczestnictwa i czas trwania Promocji.
9.5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają zasad wskazanych w Obwieszczeniach dotyczących właściwych Promocji organizowanych przez Sprzedawcę. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Obwieszczeniem właściwym dla danej Promocji przyjmuje się postanowienia Obwieszczenia lub regulaminu właściwego dla danej Promocji o ile taki został opublikowany.
9.6. Postanowienia Regulaminu oraz Obwieszczeń obowiązują wszystkich Uczestników. Obwieszczenia udostępnia się wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej Sprzedawcy.
9.7. Akceptacja postanowień Regulaminu dotyczących Promocji, jak również postanowień Obwieszczenia jest równoznaczna z akceptacją warunków udziału w Promocji oraz przyjęciem do wiadomości zakresu i celu przetwarzanych danych osobowych Uczestnika przez Sprzedawcę wyłącznie na potrzeby organizacji Promocji i wyłonienia zwycięzców.
9.8. Promocje prowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.9. Wyniki Promocji nie są oparte na czynniku losowym. Promocja nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
9.10. W zakresie Promocji Sprzedawca jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. KC. 

Ogólne zasady uczestnictwa w Promocji
10.1. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.
10.2. Promocja trwa w okresie wskazanym w Obwieszczeniu, nie później jednak niż do wyczerpania puli Nagród Promocyjnych.
10.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji. Przedłużenie lub skrócenie czasu trwania Promocji następuje w drodze ogłoszenia w sklepie internetowym Sprzedawcy. Ponadto informacja o skróceniu lub wydłużeniu czasu trwania promocji ogłaszana jest w treści przedmiotowego Obwieszczenia oraz w ramach usługi elektronicznej Newsletter lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta lub w innych kanałach komunikacji marketingowej Sprzedawcy.
10.4. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania w Sklepie internetowym Sprzedawcy o wyczerpaniu puli Nagród Promocyjnych. 

10.5. O ile co innego nie wynika z postanowień Regulaminu lub właściwego Obwieszczenia, Promocje nie łączą się ze sobą, a udział w danej Promocji wyłącza możliwość Uczestnika do uczestniczenia w innej Promocji lub Akcji Promocyjnej Sprzedawcy.

Uczestnictwo w Promocji
11.1. Zasady uczestnictwa w Promocji określa właściwe Obwieszczenie.
11.2. Promocja może zostać skierowana wedle wyboru Sprzedawcy do Konsumentów lub do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakres potencjalnych uczestników Promocji określa właściwe Obwieszczenie.
11.3. Jeżeli właściwe Obwieszczenie uzależnia uczestnictwo w Promocji od wykonania przez Uczestnika określonych czynności, dokonanie czynności uważa się za równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej chęci uczestnictwa w Promocji oraz zgłoszeniem uczestnictwa w Promocji, w tym zaakceptowanie jej warunków wynikających z Obwieszczenia, regulaminu promocji lub niniejszego Regulaminu.
11.4. Jeżeli w ramach Promocji Uczestnik pozostaje uprawniony do wyboru jako Nagrody Promocyjnej jednego z Produktów wskazanych alternatywnie, w przypadku wyczerpania puli określonych Produktów pozostającej do wyboru Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo do wyboru jako Nagrody Promocyjnej alternatywnego Produktu z właściwego katalogu lub zbioru określonego we właściwym Obwieszczeniu. W przypadku wyczerpania całkowitej puli Nagród promocyjnych, o prawie do Nagrody promocyjnej decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu zgłoszenia.
11.5. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zamiany lub wymiany Nagrody promocyjnej na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie. Uczestnik nie jest również uprawniony do przekazania prawa do uzyskania Nagrody promocyjnej jakiejkolwiek osobie trzeciej.
11.6. Jeśli Uczestnik odmawia przyjęcia Nagrody promocyjnej, zapłaty za Nagrodę promocyjną lub odmawia potwierdzenia jej odbioru, Nagroda promocyjna przepada i pozostaje do dyspozycji Sprzedawcy.
11.7. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę promocyjną za jednorazowy Zakup. Z zastrzeżeniem ust. 11.4 wyżej, w przypadku dokonania przez Uczestnika w okresie trwania promocji większej liczby zakupów o wartości uprawniającej do ponownego uczestnictwa w promocji i otrzymania Nagrody promocyjnej, Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania kolejnych Nagród promocyjnych. 

Postępowanie reklamacyjne i dane osobowe
12.1. Do postępowania reklamacyjnego związanego z uczestnictwem w Promocji, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie prawa do udziału w Promocji lub prawa do otrzymania Nagrody Promocyjnej postanowienia 13.1-21.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
12.2. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz pozostałych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób, które nabyły prawo do otrzymania Nagrody promocyjnej, wydania Nagrody promocyjnej lub przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, wykonania ciążących na nim obowiązków publicznoprawnych.
12.3. Sprzedawca pozostaje uprawniony do prowadzenia ewidencji Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę promocyjną.
12.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik spełniający warunki uczestnictwa w Promocji określone we właściwym Obwieszczeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej.
12.5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach wskazanych w RODO. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12.6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników postanowienia 27.1-27.13 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Rozdział III Odstąpienie od Umowy sprzedaży
Odstąpienie od Umowy
13.1. Konsument, a także Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie czternastu (14) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 PrKons.
13.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
(i) dla Umowy sprzedaży realizowanej w drodze jednej Dostawy – od objęcia Towaru lub Towarów w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta lub wskazaną przez te podmioty osobę trzecią inną niż Przewoźnik; lub 
(ii) dla Umowy sprzedaży realizowanej w drodze dwu lub więcej Dostaw, w częściach – od objęcia ostatniego Towaru lub Towarów przez Klienta będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik; 
(iii) dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. 

13.3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na wzorcu opublikowanym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego na podstronie Reklamacje i zwroty. Skorzystanie ze wzorca udostępnionego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być złożone: 
(i) na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub 
(ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacja@runmageddon.pl
(iii) za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej  Sklepu internetowego na podstronie Reklamacje i zwroty.
13.4. Z zastrzeżeniem ust. 13.5 niżej, dla zachowania terminu do wykonania prawa odstąpienia za wystarczające uznaje się nadanie oświadczenia w placówce operatora pocztowego lub wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu.
13.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 13.3(iii) wyżej termin na wykonanie prawa odstąpienia uznaje się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
13.6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
13.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
13.9. Klient realizujący prawo do odstąpienia ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
13.10. Sprzedawca nie odbiera Towaru lub Towarów osobiście od Klienta ani w formie przesyłki na koszt Sprzedawcy (za pobraniem).
13.11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli jednak wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13.12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.
13.13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13.14. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Umów sprzedaży:
(i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
(ii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
(iii) dotyczących usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

Brak odbioru towaru
14.1. Przez brak odbioru towaru rozumie się sytuację, w której Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, nie odebrał zamówionego towaru, tenże towar został prawidłowo doręczony przez Przewoźnika a doręczenie nie było skuteczne z winy Klienta.
14.2. W przypadku, gdy Konsument nie odbierze towaru, Sprzedawca, w drodze wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wzywa Konsumenta do wykonania Umowy Sprzedaży i wskazuje siedmiodniowy termin, w którym Konsument zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień i określenia swojego stanowiska w sprawie.
14.3. Jeżeli Zamówienie obejmuje Towary określone w 13.14 Sprzedawca wskazuje termin, w którym Konsument zobowiązany jest do wykonania Umowy i odbioru Zamówienia w miejscu wskazanym w wezwaniu do wykonania umowy. Niewykonanie przez Konsumenta obowiązków określonych w art. 535 KC wiąże się z obowiązkiem naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w odbiorze Towaru.
14.4. Konsument, który wyrazi zgodę na ponowne doręczenie Zamówienia, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów każdej kolejnej dostawy. O łącznej wysokości kosztów ponownej dostawy Sprzedawca informuje Konsumenta przed uzyskaniem wyraźnej zgody na ponowne doręczenie Zamówienia.
14.5. W razie braku odpowiedzi Konsumenta na wezwanie do wykonania Umowy Sprzedaży we wskazanym w nim terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy po uprzednim wskazaniu dodatkowego terminu, w którym Konsument będzie mógł odebrać Zamówiony Towar w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. Jeżeli Klient we wskazanym terminie nie odbierze Towaru Sprzedawca odstępuje od zawartej umowy Sprzedaży, postanowienia określone w ust. 13.1-13.14 stosuje się odpowiednio.
14.6. Jeżeli z winy Klienta, niebędącego Konsumentem, skuteczne doręczenie Towaru przez Przewoźnika nie będzie możliwe, Sprzedawca wzywa Klienta do wykonania Umowy zgodnie z art. 535 KC. W treści wezwania Sprzedawca określa termin, w którym Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę lub ponownego uiszczenia Kosztów dostawy w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę.
14.7. Klient, niebędący Konsumentem, zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty, które poniósł Sprzedawca w związku ze zwrotem Zamówienia.
14.8. W przypadku, gdy Klient  niebędący Konsumentem nie odbierze Towaru, Sprzedawca, zgodnie z art. 491 § 1 może żądać wykonania Zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki lub, zgodnie z art. 471 KC, szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ponadto Sprzedawca ma prawo do oddania rzeczy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta lub sprzedaży rzeczy na rachunek Klienta, zgodnie z art. 551 KC. 

Rozdział IV Odpowiedzialność Sprzedawcy
Rękojmia i gwarancja
15.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za Wady fizyczne sprzedanego Towaru stwierdzone przed upływem dwóch (2) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
15.2. Z zastrzeżeniem ust. 15.3 niżej, jeżeli stwierdzona zostanie Wada fizyczna Towaru, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od Wad fizycznych albo Wadę fizyczną usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia Wady fizycznej.
15.3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady fizycznej żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia Wady fizycznej, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady fizycznej, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
15.4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z Wadą fizyczną pozostaje do wartości Towaru bez wady.
15.5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15.6. Niezależnie od  powyższego, jeżeli sprzedany Towar ma Wadę fizyczną, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest w obowiązku wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
15.7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, o którym mowa wyżej, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
15.8. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Reklamacja z tytułu gwarancji jest fakultatywnym uprawnieniem Klienta, uzależnionym od faktu udzielenia gwarancji na daną rzecz.
15.9. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z gwarancji. W zakresie, w którym postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego nie dają się pogodzić z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego.
15.10. Okres realizacji uprawnień z gwarancji, obowiązki gwaranta określa właściwa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.
15.11. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji udzielonych przez producenta lub dystrybutora towaru określa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.
15.12. Dochodzenie przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji jest dobrowolne i niezależne od uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za Wady fizyczne Towaru. Klientowi przysługuje uprawnienie do wyboru drogi reklamacyjnej oraz oparcia swych roszczeń na podstawie uprawnień z rękojmi lub uprawnień z gwarancji. 

Rozdział V Reklamacje
Ogólne zasady przyjmowania reklamacji
16.1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta Wady Fizycznej Towaru w ciągu dwóch (2) lat od dnia wydania Towaru Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji w celu wykonania przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi za Wady fizyczne Towaru.
16.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz podpis Klienta, jak również szczegółowy opis wady rzeczy oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. Reklamacja powinna również zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji lub zamówienia, którego Reklamacja dotyczy, takie jak numer zamówienia lub dane dotyczące faktury. W przypadku Zgłoszenia składanego w formie elektronicznej, Reklamacja powinna również zawierać adres poczty elektronicznej Klienta, na który powinna być udzielona odpowiedź na Reklamację.
16.3. Niezależnie od postanowień ust. 16.2 wyżej, Klient pozostaje uprawniony do wskazania w Reklamacji numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Podanie przez Klienta numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.
16.4. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane przez Klienta:
(i) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza teleinformatycznego opublikowanego na stronie internetowej Sklepu internetowego na podstronie Reklamacje i zwroty; 
(ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sklep@runmageddon.pl

16.5. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo Klienta. W przypadku Zgłoszeń składanych w formie elektronicznej pełnomocnik może wykazać swoje umocowanie również poprzez dołączenie do wiadomości elektronicznej lub przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 16.4(ii) wyżej skanu pełnomocnictwa. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do umocowania pełnomocnika, Sprzedawca pozostaje uprawniony do żądania od pełnomocnika przekazania oryginału pełnomocnictwa w formie pisemnej.
16.6. Przy składaniu Reklamacji dotyczącej Wad fizycznych Towaru Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres:
Runmageddon E-commerce sp. z o.o. – ZWROT
OMNIPACK Sp. z o.o. Park Panattoni rampa T48
SZCZECIŃSKA  49, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

16.7. Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Reklamacji. Na potwierdzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wskazuje się również datę przyjęcia Reklamacji. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:
(i) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu – w przypadkach, o których mowa w ust. 16.4(i) lub 16.4(ii) wyżej; lub 

(ii) pisemnie, na adres korespondencyjny wskazany w Zgłoszeniu – w innych przypadkach. 

16.8. Celem uniknięcia wątpliwości zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązania wobec Sprzedającego. W szczególności, ale nie wyłącznie, zgłoszenie Reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za Towar. W przypadku uznania Reklamacji w sytuacji, w której Klient żądał odstąpienia od umowy, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
16.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Klienta adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych, uniemożliwiających prawidłowe powiadomienie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klienci, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Sprzedawcy, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tej zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 

Procedura reklamacyjna
17.1. Sprzedający niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przyjęcia Reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia Wady fizycznej albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
17.2. Reklamację rozpatruje Dział Reklamacji Sprzedawcy, funkcjonujący jako wyodrębniona komórka organizacyjna Sprzedawcy, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
17.3. Z zastrzeżeniem ust. 17.4 niżej Sprzedawca informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji:
(i) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zgłoszeniu – jeżeli Zgłoszenie zostało dokonane w formie elektronicznej lub
(ii) pisemnie przesyłką poleconą – w pozostałych przypadkach. 

17.4. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej na wniosek Konsumenta zawarty w treści Reklamacji.
17.5. Odpowiedź na Reklamację zawiera co najmniej:
(i) wyczerpującą informację na temat stanowiska Sprzedawcy wobec zgłoszonej Reklamacji i stanowiska Klienta oraz sposobu rozstrzygnięcia reklamacji; 
(ii) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona w całości zgodnie z wolą Klienta; 
(iii) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego; 
(iv) w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, odpowiedź zawiera pouczenie o możliwościach odwołania. 

17.6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji Towar odsyła się na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji.
17.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, jeżeli Reklamacja została zrealizowana poprzez naprawę wadliwego Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad, wymieniony towar przesyła się Klientowi na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o terminie wysyłki naprawionego lub nowego Towaru. 

Procedura odwoławcza
18.1. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Reklamacji uprawniony jest do złożenia pisemnego odwołania w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia Klientowi decyzji oraz informacji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
18.2. Odwołanie składane jest:
(i) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza teleinformatycznego 
opublikowanego na stronie internetowej Sklepu internetowego na podstronie Reklamacje i zwroty; 
(ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sklep@runmageddon.pl

18.3. Odwołanie rozpatrywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia odwołania.
18.4. Do rozpatrzenia odwołania właściwa jest osoba upoważniona przez Sprzedawcę.
18.5. Do sposobu powiadomienia Klienta o rozpatrzeniu odwołania postanowienia ust. 17.3-17.4 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Obowiązki Sprzedawcy w przypadku uwzględnienia reklamacji
19.1. Sprzedawca jest zobowiązany pokryć koszt dostarczenia rzeczy wadliwej do Klienta, jak również przyjąć od Klienta Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolną od wad lub odstąpienia przez Klienta od umowy.
19.2. Sprzedawca obowiązany jest ponieść koszt wymiany lub naprawy Towaru. 

Reklamacje dotyczące Sprzętu elektrycznego
20.1. Z zastrzeżeniem przepisów poniższych, do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Sprzętu elektrycznego postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
20.2. W przypadku reklamacji dotyczących Wad fizycznych Sprzętu elektrycznego Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Sprzęt elektryczny na adres wskazany przez Sprzedawcę. Przesłanie Sprzętu elektrycznego nie zwalnia Klienta z obowiązku przesłania Zgłoszenia w jednej z form wskazanych w 16.4 Regulaminu. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o nadaniu Sprzętu elektrycznego.
20.3. Odpowiedź na Reklamację dotyczącą Sprzętu elektrycznego oprócz elementów wskazanych w ust. 17.5 Regulaminu zawiera ponadto opinię Serwisu na temat istnienia Wady fizycznej, jak również ustalonej przez Serwis przyczyny powstania Wady fizycznej.
20.4. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji dotyczącej Sprzętu elektrycznego, Sprzedawca zobowiązuje się odesłać Sprzęt elektryczny na adres Klienta przez Serwis lub bezpośrednio przez Sprzedawcę. 

Alternatywne formy dochodzenia uprawnień
21.1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych.
21.2. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Klient pozostaje uprawniony w szczególności, ale nie wyłącznie do:
(i) skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym; lub 
(ii) w przypadku Konsumentów, zwrócenia się do właściwego Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).
21.3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21.4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Rozdział VI Usługi elektroniczne
Świadczenie usług elektronicznych
22.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne: 
(i) Formularz kontaktowy;  (ii) Prowadzenie Konta klienta; (iii) Newsletter. 

22.2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 22.1 wyżej świadczone są nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgodnie z formatem działania SLA (Service Level Agreement, umowa dotycząca poziomu usług) usługi oferowane przez dostawcę wynoszą 99% dostępności w skali miesięcznej.
22.3. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy polega na zapewnieniu Klientowi możliwości komunikacji ze Sprzedawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym.
22.4. Z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy może skorzystać każdy Klient, który poda swój adres poczty elektronicznej w formularzu teleinformatycznym służącym do obsługi usługi oraz prześle zapytanie do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza teleinformatycznego. Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej uważa się za zawartą z chwilą przesłania Sprzedawcy przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza teleinformatycznego służącego do obsługi usługi. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy jest możliwa w każdej chwili bez podania przyczyny i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
22.5. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta klienta polega na udostępnieniu Klientowi Konta klienta w ramach strony internetowej Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi podawanie lub modyfikacje danych i informacji, w tym Danych osobowych, służących realizacji Zamówienia, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości.
22.6. Z Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta może skorzystać Klient, który dokonał Rejestracji na zasadach wskazanych w Regulaminie. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta następuje na zasadach wskazanych w ust. 4.7 Regulaminu.
22.7. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji lub aktualności o nowych usługach, towarach lub promocjach oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta; lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu Klienta podany za pośrednictwem formularza elektronicznego służący do obsługi usługi. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przesyłane są w formie elektronicznej i zawierają w szczególności, ale nie wyłącznie:
(i) informację o Sprzedawcy jako nadawcy informacji; 
(ii) określenie przedmiotu informacji; 
(iii) informację o nowych produktach, usługach lub promocjach stanowiących przedmiot informacji; oraz 
(iv) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi elektronicznej Newsletter.

22.8. Informacje lub aktualności, o których mowa wyżej mogą zawierać wiadomości o charakterze handlowym. Wyrażając zgodę na skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych. W zakresie kierowania do Klienta informacji lub aktualności, Sprzedawca może wykorzystywać procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
22.9. Z Usługi elektronicznej Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wypełnił formularz teleinformatyczny służący do obsługi usługi, opublikowany w Sklepie internetowym. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Newsletter może nastąpić w każdej chwili bez podania przyczyny przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
22.10. Świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter nie może zmierzać do przesyłania Klientowi nie zamówionej informacji handlowej. Poprzez skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych objętych przedmiotem Usługi elektronicznej Newsletter.
22.11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

Odpowiedzialność za treści
23.1. W zakresie, w jakim korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta umożliwia Klientowi publikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, zamieszczonych treści nie uważa się za pochodzących od Sprzedawcy. Treści te nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z działalnością Sprzedawcy.
23.2. Sprzedawca, jako podmiot zapewniający odpowiednie zasoby teleinformatyczne umożliwiające Klientom publikowanie lub rozpowszechnianie treści nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści pochodzące od Klientów.
23.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub treści dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do tych danych lub treści. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych treści lub danych.
23.4. Postanowienia ust. 23.3 wyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub treści dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych lub treści, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
23.5. W zakresie publikacji treści, Klienci zobowiązany jest do: 

(i) publikowania lub rozpowszechniania wyłącznie treści, co do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej; 
(ii) publikowania lub rozpowszechniania wyłącznie treści nie naruszających praw jakichkolwiek podmiotów trzecich; 
(iii) udostępniania Danych osobowych jakichkolwiek podmiotów trzecich w sposób sprzeczny z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa; 
(iv) powstrzymania się od publikowania lub rozpowszechniania treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dyskryminujących, jak również naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów trzecich; 
(v) powstrzymania się od publikowania lub rozpowszechniania treści reklamowe lub handlowe. 

Naruszenie praw. Reklamacje Usług elektronicznych
24.1. Sklep internetowy Sprzedawcy, w tym wybór, układ i zawartość prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej, w szczególności wszelkie grafiki i znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy. Wszelkie bezprawne wykorzystanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy elementów składowych Strony internetowej, w celach niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Zamówienia, stanowi naruszenie praw autorskich.
24.2. Jeżeli Klient uzna, że treść publikowana w Sklepie internetowym narusza:
(i) prawa lub dobra osobiste Klienta lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; 
(ii) dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji; lub 
(iii) ujawnia w sposób niezgodny z prawem Dane osobowe lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. 
24.3. Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej podejmuje działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do treści lub danych opublikowanych w Sklepie internetowym, będących przyczyną naruszenia.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
25.1. Z zastrzeżeniem ust. 25.2 i 25.3 niżej, każda ze stron umowy o świadczenie Usługi elektronicznej pozostaje uprawniona do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
25.2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązując umowę o świadczenie Usługi elektronicznej drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
25.3. Sprzedawca rozwiązując umowę o świadczenia Usługi elektronicznej przesyła Klientowi stosowne oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. 

Rozdział VII Postanowienia końcowe
Cookies
26.1. W ramach funkcjonowania oraz udostępniania Sklepu internetowego Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w Cookies. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego Cookies są gromadzone i przechowywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
26.2. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Cookies oraz mającym do nich dostęp.
26.3. Stosowanie Cookies przez Sprzedawcę ma na celu wyłącznie poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Sprzedawca może wykorzystywać Cookies w celu:
(i) dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez umożliwienie Cookies rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego specyfikacji celem poprawnej publikacji strony internetowej Sklepu internetowego; 
(ii) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, z zastrzeżeniem anonimowości statystyk; 
(iii) zapewnienia możliwości logowania do Konta klienta; 
(iv) utrzymania logowania Klienta do Konta klienta na każdej kolejnej stronie lub podstronie Sklepu internetowego. 

26.4. Klient pozostaje uprawniony do wyłączenia obsługi mechanizmu Cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie lub zablokowanie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego. 

Dane osobowe
27.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest spółka Runmageddon E-commerce sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa.
27.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
(i) Umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz Umowy sprzedaży; lub 
(ii) Obowiązek nałożony na Sprzedawcę a wynikający z przepisów prawa; lub
(ii) zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie Rejestracji, składania lub realizacji Zamówienia, korzystania z Usług elektronicznych, zawierania Umowy sprzedaży, korzystania z organizowanych przez Sprzedawcę promocji – w pozostałych przypadkach. 

27.3. Dane osobowe Klientów podane w trakcie Rejestracji, Zamówienia lub w Zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na Towary.
27.4. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego, a także wykonania przez Sprzedawcę obowiązków publicznoprawnych oraz dochodzenia przez Sprzedawcę przysługujących mu roszczeń. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą będą przekazywane dalej następującym odbiorcom:
(i) Przewoźnikowi; 
(ii) Serwisowi – w przypadkach dotyczących Sprzętu elektrycznego; 
(iii) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi: (a) informatyczne; (b) księgowo-rachunkowe; (c) doradztwa prawnego lub podatkowego; (d) logistyki kompletowania produktów oraz magazynu (e) innych podmiotów ściśle powiązanych z Sprzedawcą oraz procesem zamówienia, sprzedaży, produktu czy procesem dostarczenia produktów do Klienta
– wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy.
27.5. Sprzedawca chroni przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
27.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
27.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
27.8. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje w sposób zautomatyzowany podejmowane są w oparciu o dane Klienta posiadane lub zbierane przez Administratora, w tym historię transakcji, historię przeglądania Internetu, historię produktów przeglądanych w Sklepie internetowym bez złożenia zamówienia. W procesie wykorzystywane są dane oraz pliki, o których mowa w ust. 26.1 – 26.4 Regulaminu. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie wykorzystywane jest w szczególności do doboru reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, doboru oferowanych Klientowi produktów do tego, czego w ocenie Administratora Klient może potrzebować lub oczekiwać.
27.9. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych Danych osobowych:
(i) w procesie Rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu Rejestracji i uruchomienie Konta klienta; 
(ii) w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia; oraz 
(iii) w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. 

27.10. Dokonując Rejestracji, składając Zamówienie lub Zgłoszenie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w ust. 27.3 wyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wyrażona poprzez oznaczenie odpowiedniego pola we właściwym formularzu teleinformatycznym opublikowanym w Sklepie internetowym.
27.11. Z zastrzeżeniem ust. 27.12 niżej Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres pięciu (5) lat licząc daty zawarcia ostatniej Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem lub od daty Rejestracji.
27.12. Dane osobowe Klienta, który dokonał Rejestracji i uruchomił Konto klienta przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres świadczenia na rzecz Klienta Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta oraz przez pięciu (5) lat licząc od daty usunięcia Konta klienta.
27.13. Postanowienia ust. 27.11-27.12 wyżej nie naruszają uprawnień Klienta do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych Klienta, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
(ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
(iii) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 
(iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
(v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 
(vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Rozwiązywanie sporów 

28.1. Z zastrzeżeniem ust. 28.2 niżej wszelkie kwestie sporne, za zgodą Klienta, będą rozwiązywane w 
drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego, a w przypadku braku porozumienia stron spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
28.2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
28.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z alternatywnych metod rozpatrywania sporów w ramach mediacji lub w drodze postępowania przed sądem polubownym oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat powyższej wskazanych procedur udostępnione są na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
(i) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
(ii) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 
(iii) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

Postanowienia końcowe
29.1. Regulamin wchodzi w życie z datą podaną na wstępie niniejszego regulaminu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
29.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w aneksie lub zmianie do Regulaminu, nie wcześniej jednak niż na czternaście (14) dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. W odniesieniu do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w treści obowiązującej w dacie zawarcia transakcji.
29.3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniony w siedzibie Sprzedawcy.
29.4. Treść Regulaminu może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.
29.5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia Kodeksu cywilnego lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Do postanowień Regulaminu oraz do Umów sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.). 
29.6. Wszystkie czynności związane z obsługą Zamówienia, realizacją Dostawy, jak również realizacją procesu reklamacyjnego dokonywane są w języku polskim. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są w języku polskim.
29.7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. 

Runmageddon Bydgoszcz Park Myślęcinek
15.06.2024