Zasady odbioru nagród w konkursach i zawodach Runmageddon

Zasady odbioru nagród w konkursach i zawodach Runmageddon

 

Niniejszy regulamin określa zasady odbioru nagród przez uczestników (zwanych dalej „Uprawnionymi”) zawodów i konkursów organizowanych przez Extreme Events Sp. z o.o. oraz Runmageddon S.A.- spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”. 

 1. Przez dzień uzyskania prawa do nagrody uznaje się dzień, w którym zostaną ogłoszeni oficjalni zwycięzcy i/lub uczestnik zawodów zostanie wyczytany podczas oficjalnej dekoracji lub dzień w którym uczestnikowi konkursu zostanie przekazana informacja o zwycięstwie/nabyciu prawa do nagrody. 

 1. Uprawnieni do odbioru nagród, do których prawa nabyli podczas zawodów i konkursów organizowanych przez Organizatora, zobowiązani są odebrać nagrody i zrealizować vouchery w terminie 30 dni od dnia uzyskania prawa do nagrody, chyba że Organizator indywidualnie dla danej nagrody zakreśli inny termin. 
   
 2. Jeśli któraś z nagród lub voucherów posiada indywidualny dla niej termin realizacji informacja o terminie realizacji zostanie umieszczona na voucherze lub Uprawniony zostanie o tym powiadomiony w mailu zawierającym szczegółowe informacje dotyczące odbioru nagród i realizacji voucherów. 
   
 3. W przypadku nieodebrania nagrody w terminach opisanych w pkt. 2, 3, 4 prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostanie własnością Organizatora. 
   
 4. Organizator przed wydaniem nagrody poprosi o podanie danych Uprawnionego:
  1. W przypadku nagrody rzeczowej - imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki;
  2. W przypadku nagrody pieniężnej – imię/imiona, nazwisko, nr PESEL, adres miejsca zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), nr telefonu, adres e-mail, nazwa banku i numer rachunku bankowego na który ma zostać wypłacona nagroda, nazwa Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Uprawnionego. W tym celu Uprawniony jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie odbioru nagrody.
   W przypadku odmowy podania danych bądź podania ich błędnych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostanie własnością Organizatora.

    
 5. Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędne do wydania / wypłacenia nagrody przez Organizatora.
   
 6. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu. pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji Organizator pobiera podatek od całej wygranej. 
   
 7. W przypadku nagrody pieniężnej Organizator konkursu wypłaci uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej.
   
 8. Uprawnieni mają prawo do realizacji każdej z nagród tylko raz, bez możliwości ponownej jej realizacji lub wymieniania nagrody.

 

 

Runmageddon Myślenice
27/28.07.2024