Regulamin

REGULAMIN IMPREZY RUNMAGEDDON SAHARA ADVENTURE 2020

 

 1. ORGANIZATOR

ORGANIZATOREM wydarzenia RUNMAGEDDON SAHARA ADVENTURE100, zwanego dalej IMPREZĄ, jest:

•                EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-640 Warszawa, ul. Jana Chryzostoma Paska 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595982, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 zł, firma logistyczna

 1. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

1. IMPREZA jest wieloetapowym biegiem terenowym, którego trasy wytyczone są na terenach pustynnych i górskich. 

2. Podstawowym formatem biegu jest formuła „SAHARA ADVENTURE 100”, w ramach której w trakcie czterech etapów UCZESTNICY pokonają dystans o łącznej długości 100 kilometrów. Dystans jest mierzony w linii prostej pomiędzy punktami trasowymi, które wytyczone są w odległościach nie mniejszych niż pięć kilometrów od siebie. Szczegóły dotyczące przygotowania tras opisano w punkcie VII. Bieg w powyższej formule jest wykonywany w zespołach czteroosobowych. 

3. Opcjonalnym formatem biegu jest formuła „SAHARA ADVENTURE 100+”, w ramach której zawodnicy biorą udział we wszystkich etapach wskazanych w pkt 2 powyżej oraz w dodatkowym, piątym etapie biegu, który będzie podlegał klasyfikacji. Warunkiem przystąpienia do piątego etapu biegu jest zaliczenie czterech etapów biegu drużynowego. Rywalizacja na piątym etapie jest organizowana na dystansie do 10 kilometrów a klasyfikacja będzie dokonywana indywidualnie dla każdego z uczestników. 

4. UCZESTNICY IMPREZY mogą podjąć decyzję o starcie w formule „SAHARA ADVENTURE 100+” nie później niż w przeddzień rozgrywania piątego etapu biegu. Etapy czwarty i piąty mogą być rozgrywane tego samego dnia. 

5.  Klasyfikacja zawodników jest prowadzona w dwóch, niezależnych od siebie formatach: 

a) klasyfikacja drużynowa „SAHARA ADVENTURE 100”: prowadzona jest w oparciu o sumę czasów uzyskanych podczas poszczególnych etapów przez drużynę. ORGANIZATOR odnotowuje czas przekroczenia linii startu i mety przez ostatniego zawodnika drużyny i to jego czas jest czasem drużyny branym pod uwagę do klasyfikacji. W klasyfikacji końcowej powyższej formuły nagradzana jest drużyna, która najszybciej pokonała łącznie wszystkie etapy, 

b) klasyfikacja indywidualna „SAHARA ADVENTURE 100+”: prowadzona jest niezależnie od klasyfikacji formuły SAHARA ADVENTURE 100”. Jej podstawą jest czas pokonania przez zawodnika piątego etapu biegu. Czas uzyskany w klasyfikacji drużynowej nie ma znaczenia dla klasyfikacji ogólnej. W klasyfikacji końcowej powyższej formuły nagradzani są najlepsi zawodnicy w kategorii kobiet i mężczyzn (po jednym zawodniku w kategorii). Klasyfikacja odbywa się o ile w etapie piątym udział wezmą co najmniej 2 osoby z danej kategorii. 

6. Pomiar czasu: w trakcie trwania imprezy ORGANIZATOR dokonuje pomiaru czasu w minutach i sekundach. 

7. ORGANIZATOR ma prawo ustalić limity czasowe na pokonanie tras poszczególnych etapów. O limicie czasowym danego odcinka zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu biegu.

8. W trakcie IMPREZY UCZESTNICY będą zakwaterowani w namiotach na BIWAKU zlokalizowanym                       w terenie lub w hotelach. Uczestnikom nie przysługuje względem ORGANIZATORÓW roszczenie o zakwaterowanie w hotelu gdy zapewniają oni nocleg na BIWAKU.

9. Przez BIWAK rozumie się obóz namiotowy wyposażony w polowe umywalnie, toalety oraz infrastrukturę ORGANIZATORA. Na terenie biwaku lub w pokojach wynajętych przez ORGANIZATORA mogą przebywać wyłącznie osoby będące UCZESTNIKAMI IMPREZY. 

10. W IMPREZIE mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które dokonały REJESTRACJI do udziału w IMPREZIE zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości. 

 1. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. IMPREZA odbędzie się w dniach od 22 do 29 marca 2020 r. (termin może ulec zmianie do 3 dni w zależności od dostępności lotów i zakwaterowania, ostateczna data zostanie podana najpóźniej 60 dni przed rozpoczęciem imprezy).

2. IMPREZA odbędzie się w Maroko. Szczegóły dotyczące przelotów oraz miejsca pobytu ORGANIZATOR przekaże UCZESTNIKOM najpóźniej na 21 dni przed wylotem. 

3. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca IMPREZY, przy czym UCZESTNICY zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej IMPREZY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem IMPREZY. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w stosunku do ORGANIZATORA.

4. Adres strony internetowej IMPREZYhttps://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-global-sahara-adventure-22-03-2020 (dalej jako: Strona internetowa)

 1. UCZESTNICTWO

1. W IMPREZIE mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu rejestracji na IMPREZĘ ukończą 18 lat i posługują się w sposób komunikatywnym językiem polskim lub angielskim.

2. Warunkiem udziału w IMPREZIE jest:

 1. wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie internetowej,
 2. wniesienie opłat za voucher w wysokości oraz terminach określonych w rozdziale V niniejszego Regulaminu,
 3. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
 4. akceptacja udziału w IMPREZIE na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia,
 5. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, dla celów niezbędnych do realizacji przez ORGANIZATORA IMPREZY; 
 6. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku UCZESTNIKA w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej,
 7. posiadanie i zabranie ze sobą na IMPREZĘ paszportu ważnego co najmniej do dnia 30 września 2020.

3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c, e i f, stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.

4. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w IMPREZIE,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 8. publikowanie zdjęć UCZESTNIKA z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegu.

5. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom IMPREZY licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż wynikający ze zgody, o której mowa powyżej. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów IMPREZY dostępna jest na Stronie internetowej.

6. Jeżeli lista UCZESTNIKÓW IMPREZY jest pełna, ORGANIZATOR może otworzyć listę rezerwową. Umieszczenie UCZESTNIKA na liście rezerwowej nie daje gwarancji uczestnictwa w IMPREZIE. ORGANIZATOR poinformuje UCZESTNIKÓW umieszczonych na liście rezerwowej o zakwalifikowaniu ich do udziału w IMPREZIE nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem IMPREZY.

 

 1. REJESTRACJA I OPŁATY

1. Przez REJESTRACJĘ w IMPREZIE rozumie się wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI za pośrednictwem Strony internetowej zgłoszenia udziału w IMPREZIE oraz wniesienie co najmniej opłaty zaliczkowej (dalej jako Zaliczka) za VOUCHER.

2. Zaliczka za VOUCHER powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego.

3. Opłaty za VOUCHER należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa w IMPREZIE wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie.

4. Brak wniesionej Zaliczki w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego daje ORGANIZATOROWI prawo do anulowania zgłoszenia.

5. Liczba VOUCHERÓW upoważniających do udziału w IMPREZIE jest ograniczona.

6. ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

7. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu Zaliczki za VOUCHER na konto bankowe ORGANIZATORA.

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży VOUCHERÓW w każdej chwili bez podania przyczyny.

9. Opłaty za VOUCHERY, w tym Zaliczki wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 7 dni licząc od chwili doręczenia ORGANIZATOROWI własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w IMPREZIE nie została przyjęta.

10. O odmowie przyjęcia REJESTRACJI osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od chwili zaksięgowania wpłaty za VOUCHER na koncie ORGANIZATORA.

11. Wysokość Zaliczki za VOUCHER jest stała i wynosi 700 euro (słownie: siedemset euro).

12. Całkowita opłata za VOUCHER uzależniona jest od terminu wpłacenia zaliczki i wynosi:

• zaliczkado 30.09.2019-2300euro(w tym pakiet transferowy 400euro

zaliczka do końca zapisów - 2530euro(w tym pakiet transferowy 400euro)

13. Opłatę za VOUCHER pomniejszoną o wartość uprzednio uiszczonej Zaliczki, należy wnieść przelewem na konto bankowe ORGANIZATORA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020.

14. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za VOUCHER, numeru rachunku bankowego oraz terminu wniesienia tej opłaty zostaną przekazane każdemu UCZESTNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym, po zakończeniu procesu REJESTRACJI.

15. Niewniesienie opłaty za VOUCHER w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA z listy. W takim przypadku wniesiona Zaliczka nie zostanie zwrócona i zostaje zaliczona na poczet kosztów poniesionych przez ORGANIZATORA na zorganizowanie IMPREZY.

16. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez podania przyczyny.

17. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej IMPREZY najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie.

18. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału w IMPREZIE na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można dokonać nie później niż do dnia 1 lutego 2020 r.. Koszty związane z zamianą danych na bilecie lotniczym ponosi osoba wnioskująca o zmianę. 

19. Dodatkowo UCZESTNIK może wykupić u ORGANIZATORA pakiet transferowy, który opisano w punkcie VI/2. Cena pakietu transferowego jest stała i wynosi 400 EURO. 

 1. PAKIETY

1. VOUCHER zawiera:

a) prawo do udziału w IMPREZIE w charakterze UCZESTNIKA,

b) zestaw startowy obejmujący:

i. kurtkę lub bluzę,

ii. 2 koszulki techniczne,

iii. ewentualnie inne przedmioty stanowiące wyposażenie niezbędne do biegu

c) ROADBOOK na każdy z czterech etapów IMPREZY,

d) wyżywienie (szczegółowo opisane w pkt IX niniejszego Regulaminu), bez pakietów regeneracyjnych na czas biegu,

e) wodę pitną,

f) noclegi na biwakach i w hotelach podczas trwania IMPREZY,

g) ubezpieczenie kosztów leczenia z opcją sportów wysokiego ryzyka,

h) depozyt jednej standardowej torby lub plecaka na czas biegu,

i) system pomiaru czasu oraz jeden odbiornik GPS i jeden telefon alarmowy dla każdej z drużyn, do wykorzystania na czas IMPREZY,

j) opiekę ratownika medycznego,

k) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w trakcie IMPREZY,

l) szkolenie z zakresu nawigacji terenowej,

ł) medal okolicznościowy.

2. PAKIET TRANSFEROWY zawiera przelot samolotem w obie strony z jednego z głównych lotnisk w Polsce (konkretny lot wskazuje ORGANIZATOR) wraz z bagażem rejestrowym; w przypadku gdy UCZESTNIK wykupi sam VOUCHER, bez PAKIETU TRANSFEROWEGO, zobowiązany jest do zapewnienia sobie transportu na terytorium Maroka na własną rękę; taki UCZESTNIK otrzyma informację o czasie i miejscu stawiennictwa na terenie Maroko, nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem IMPREZY. 

VII. TRASA I ROADBOOK

 1. W trakcie biegu UCZESTNICY IMPREZY mają obowiązek podążać trasą oznakowaną przez ORGANIZATORA. Trasa jest znakowana punktami trasowymi podawanymi w formie współrzędnych GPS w przeddzień biegu. Punkty będą wprowadzane przez uczestników do odbiornika GPS zapewnianego przez ORGANIZATORA. Czynność wprowadzania punktów do odbiornika GPS odbywać się będzie po przeszkoleniu i pod nadzorem przedstawiciela ORGANIZATORA. Punkty trasowe należy przekraczać w kolejności podanej przez ORGANIZATORA. Potwierdzeniem przekroczenia punktu jest odnotowanie powyższego faktu przez obecnego na punkcie przedstawiciela ORGANIZATORA, lub okazanie na mecie cyfry zamieszczonej na czytelnej tabliczce w rejonie punktu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych trasa będzie wytyczana taśmą żółtą z logo ORGANIZATORA (w nocy rzędem lamp chemicznych). ORGANIZATOR zapewnia jeden odbiornik GPS na grupę, podczas biegu dopuszcza się korzystanie z własnych urządzeń nawigacyjnych. ORGANIZATOR rezerwuje sobie prawo do wytyczenia części trasy za pomocą azymutu – w takim przypadku uczestnicy, po przeszkoleniu, prowadzić będą nawigację za pomocą busoli i map zapewnionych przez ORGANIZATORA. 
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa trasa będzie oznakowana punktami trasowymi odległymi od siebie nie bardziej niż 5 kilometrów. Warunkiem zaliczenia etapu jest przekroczenie wszystkich punktów trasowych w kolejności ustalonej przez organizatora. 
 3. Dokładna trasa biegów objęta jest tajemnicą i zostanie udostępniona UCZESTNIKOM w formie drukowanej w postaci broszury z informacjami nawigacyjnymi, określanej dalej jako ROADBOOK. Materiały te zostaną przekazane uczestnikom podczas pierwszego dnia imprezy. 
 4. Każdego dnia podczas IMPREZY prowadzona będzie odprawa, podczas której omawiana będzie szczegółowo trasa na kolejny dzień. 
 5. Na trasie mogą znajdować się przeszkody terenowe (naturalne) i sztuczne o zróżnicowanym stopniu trudności. Przeszkody sztuczne będą pokonywane drużynowo według zasad obowiązujących podczas biegów krajowych RUNMAGEDDON.  Zasady pokonywania przeszkód są publikowane na stronie: www.runmageddon.pl/regulaminy-i-rodo
 6.  Jakakolwiek pomoc zewnętrzna UCZESTNIKOM na trasie przez osoby inne niż przedstawiciele ORGANIZATORA jest bezwzględnie zakazana pod groźbą minut karnych bądź dyskwalifikacji.
 7. O zakresie i wysokości kar decyduje Dyrektor IMPREZY na wniosek innego UCZESTNIKA bądź przedstawiciela ORGANIZATORA.
 8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdy zespół otrzyma po jednym odbiorniku GPS oraz telefonie alarmowym. Za ładowanie baterii powyższych urządzeń odpowiadają UCZESTNICY. Za zagubienie urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą solidarnie UCZESTNICY będący członkami danej drużyny. 

VIII. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

1. Każdy UCZESTNIK IMPREZY musi zabrać ze sobą na IMPREZĘ:

a) paszport ważny co najmniej do 30 września 2020,

b) odzież i obuwie odpowiednie do panujących na IMPREZIE warunków geograficznych i meteorologicznych,

c) mały plecak, który zabrany będzie na bieg,

d) latarkę czołową oraz komplet zapasowych baterii,

e) opakowanie kremu z filtrem UV (rekomendowany UV30+),

f) sztyft do ust z filtrem UV,

g) 50 euro w drobnych banknotach lub równowartość w walucie miejscowej,

h) okulary przeciw słoneczne,

i) camel bag lub bidon o pojemności co najmniej 3 litry,

j) śpiwór,

k) matę do spania,

l) plecak jako bagaż główny (nie walizkę).

VIII. WODA PITNA

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wodę pitną przez cały czas trwania IMPREZY – zawodnicy są zobowiązani do posiadania sprzętu umożliwiającego transport wody (camel bag; bidon itp.)

2. Woda dla UCZESTNIKÓW dostępna będzie w wyznaczonym miejscu na terenie BIWAKU oraz w punkcie regeneracyjnym.

3. UCZESTNICY są zobowiązani do zaopatrzenia się przed startem w odpowiednią ilość wody pitnej, wystarczającej na dotarcie do punktu regeneracyjnego oraz następnie z punktu regeneracyjnego do mety. Położenie tego punktu podawane będzie na odprawie dzień przed biegiem. ORGANIZATOR rezerwuje sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do dalszego biegu jeśli ten na starcie, bądź po opuszczeniu punktu regeneracyjnego nie posiada minimum dwóch litrów wody. 

4. Woda pitna udostępniana przez ORGANIZATORA UCZESTNIKOM w trakcie IMPREZY służy wyłącznie do celów spożywczych UCZESTNIKA; pod żadnym warunkiem UCZESTNIKOM nie wolno używać udostępnionej przez ORGANIZATORA wody pitnej do takich celów jak na przykład mycie i pranie.

5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo nałożenia kary, z dyskwalifikacją włącznie, na UCZESTNIKA, któremu udowodnione zostanie niewłaściwe korzystanie z udostępnionej UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA wody pitnej. ORGANIZATOR może w takim przypadku obciążyć UCZESTNIKA kosztami awaryjnego dostarczenia wody pitnej na teren BIWAKU lub do punktu regeneracyjnego. 

IX. NUMERY STARTOWE

1. ORGANIZATOR przydzieli każdemu UCZESTNIKOWI numer startowy.

2. Numer startowy będzie naniesiony na wybranych elementach zestawu startowego lub bezpośrednio na skórę zawodnika zmywalnym markerem.

3. W trakcie trwania IMPREZY UCZESTNIKOM nie wolno posługiwać się elementami zestawu startowego z innym numerem startowym niż przydzielony przez ORGANIZATORA (w tym zestawami innych UCZESTNIKÓW).

4. Na czas biegu (od startu do mety) UCZESTNICY muszą posiadać numer startowy będący elementem zestawu startowego na odzieży lub naniesiony na skórze w widocznym, wskazanym przez organizatora miejscu. 

5. ORGANIZATOR ma prawo umieścić na numerze startowym będącym elementem zestawu startowego logotyp IMPREZY oraz logotypy sponsorów bądź partnerów IMPREZY.

6. Brak numeru startowego na trasie biegu skutkuje dyskwalifikacją UCZESTNIKA.

X. WYŻYWIENIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wyżywienie w trakcie trwania IMPREZY.

2. W dniach niebiegowych wyżywienie stanowi śniadanie, obiad i kolacja (niektóre z posiłków w dni transferowe mogą być wydawane w formie pakietów); w dni biegowe ORGANIZATOR zapewnia śniadanie i kolację – zawodnicy są zobowiązani zabezpieczyć się w indywidualne pakiety odżywcze na czas biegu. 

3. ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby posiłki były zdrowe i pożywne, jednak nie przewiduje podawania posiłków spełniających specjalne oczekiwania dietetyczne UCZESTNIKÓW.

 

XI. ZAKWATEROWANIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM zakwaterowanie w trakcie trwania IMPREZY.

2. W ramach VOUCHERU będą to:

a) noclegi w namiotach wieloosobowych rozbitych na BIWAKU,

b) nocleg w hotelu klasy turystycznej w pokoju wieloosobowym.

3. Z zakwaterowania zapewnionego UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA korzystać mogą wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

XII. REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA

1. UCZESTNIK IMPREZY nie może zrezygnować z udziału w IMPREZIE w trakcie jej trwania bez uprzedniego poinformowania ORGANIZATORA i podpisania stosownych dokumentów.

2. UCZESTNIK może zostać zdyskwalifikowany decyzją ORGANIZATORA za niestosowanie się do Regulaminu i jego aneksów bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.

3. Prawo do podjęcia decyzji o dyskwalifikacji UCZESTNIKA ma wyznaczony przez ORGANIZATORA dyrektor IMPREZY. 

4. W przypadku dyskwalifikacji albo rezygnacji UCZESTNIKA z biegu podczas imprezy, drużyna kontynuuje rywalizację w zmniejszonym składzie. 

XIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE

    1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zgłaszający udział w IMPREZIE wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy,

b) zgłaszający udział w IMPREZIE wniósł co najmniej Zaliczkę

nie później jednak niż do 31 stycznia 2020 r., UCZESTNIKOWI IMPREZY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować ORGANIZATORA o swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.szymanski@runmageddon.plInformacja ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty za VOUCHER. Informacja musi być wysłana z konta email podanego przez uczestnika ORGANIZATOROWI podczas procesu rejestracji. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA; UCZESTNIK nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

 

XIV. ODWOŁANIE IMPREZY

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY w każdej chwili bez podania przyczyny.

2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu IMPREZY poprzez informację na stronie internetowej IMPREZY oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym.

3. W przypadku odwołania IMPREZY przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 7 dni od doręczenia ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA dyspozycji wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat. Dyspozycji tej dokonać należy analogicznie jak w pkt XIV/2. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. IMPREZA prowadzona jest w języku polskim oraz opcjonalnie angielskim.

3. Dyrektora IMPREZY wskazuje ORGANIZATOR.

4. UCZESTNICY mogą zabrać ze sobą na IMPREZĘ wyłącznie bagaż spełniający wymagania określone przez linie lotnicze zapewniające przelot w miejsce IMPREZY. O szczegółach w tym zakresie ORGANIZATOR poinformuje UCZESTNIKÓW, którzy zakupili pakiet transferowy mailowo nie później niż na 14 dni przed wylotem.

5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na IMPREZĘ, w tym również przedmioty znajdujące się w torbie oddanej przez UCZESTNIKA na czas biegu do depozytu o ile przekraczają one wartość wskazaną poniżej. W torbie oddanej do depozytu powinny znajdować się tylko przedmioty codziennego użytku, o wartości nie przekraczającej 100EUR łącznie. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu przez UCZESTNIKA o takiej potrzebie, ORGANIZATOR może przyjąć na przechowanie przedmioty o wartości przekraczającej 100 EUR. Przechowanie takich przedmiotów odbywa się za opłatą wskazaną przez ORGANIZATORA adekwatną do stanu i wartości takich przedmiotów. ORGANIZATOR nie ma jednak obowiązku przyjmowania takich przedmiotów na przechowanie.

6. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA paszportu w celu jego identyfikacji.

7. UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania przy sobie własnego paszportu przez cały czas trwania IMPREZY, dlatego w interesie każdego UCZESTNIKA jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentu przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem w trakcie IMPREZY.

8. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

9. UCZESTNICY IMPREZY są zobowiązani do przestrzegania warunków bezpieczeństwa, zamieszczonych jako załącznik 2 do niniejszego regulaminu oraz wszelkich poleceń wydawanych im przez przedstawicieli ORGANIZATORA. Nieprzestrzeganie poniższych warunków skutkuje dyskwalifikacją UCZESTNIKA. 

10. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu obowiązują interpretacje ORGANIZATORA. 

11. Organizatorem części turystycznej eventu Sahara Adventure 2020 jest: AT ANIMATOR, Marcin Szopa 43-502 Czechowice-Dziedzice Ul. Dolna 10;  NIP: 652-135-13-08  Koncesja Organizatorów Turystyki: 1104, Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA M516580, Wysokość Zabezpieczenia Finansowego 322620 zł. oraz MAGIC HOLIDAYS TRAVEL w Maroku. 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK 1: Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK 2: Warunki bezpieczeństwa

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024