Do startu pozostało

Regulamin

I. ORGANIZATOR ORGANIZATOREM wydarzenia RUNMAGEDDON GLOBAL KAUKAZ, zwanego dalej IMPREZĄ, są: • EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Śródziemnomorskiej 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595982, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 zł, • Firma logistyczna  

II. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY 1. IMPREZA jest wieloetapowym biegiem terenowym, którego trasy wytyczone są na terenach regionu Kaukaz. 2. Podstawowym formatem biegu jest formuła 50, w ramach której w trakcie trzech etapów UCZESTNICY pokonają dystans o długości co najmniej 50 kilometrów z przeszkodami. 3. Opcjonalnym formatem biegu jest formuła 100, w której uczestnik ma do wyboru bieg bez przeszkód lub z przeszkodami. 4. UCZESTNICY IMPREZY mogą podjąć decyzję o starcie w formule 100 przed startem do każdego etapu. 5. Informację o starcie w formule 100 UCZESTNIK musi przekazać ORGANIZATOROWI najpóźniej przed rozpoczęciem odprawy przed startem do danego etapu IMPREZY. 6. ORGANIZATOR prowadzi pomiar czasu każdego zawodnika w godzinach, minutach i sekundach. 7. UCZESTNICY, którzy osiągną najlepsze czasy w trzech formatach biegów, na każdym etapie będą premiowani punktami, które staną się podstawą klasyfikacji końcowej IMPREZY. Dziesięciu najlepszych UCZESTNIKÓW na trasie każdej formuły otrzyma – odpowiednio – od 10 punktów, za zajęcie 1. miejsca, do 1 punktu, za zajęcie 10. miejsca. 8. ORGANIZATOR ma prawo ustalić limity czasowe na pokonanie tras poszczególnych etapów. 9. W trakcie IMPREZY UCZESTNICY będą zakwaterowani w namiotach na BIWAKU zlokalizowanym na pustyni oraz w hotelach. 10. Przez BIWAK rozumie się obóz namiotowy wyposażony w polowe umywalnie, toalety oraz infrastrukturę ORGANIZATORA. 11. W IMPREZIE mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które dokonały REJESTRACJI do udziału w IMPREZIE zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości.  

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 1. IMPREZA odbędzie się w dniach od 4 do 8 października 2018. ( +/- 1 dzień). Termin może ulec zmianie. 2. IMPREZA odbędzie się w Gruzji. 3. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca

IMPREZY, przy czym UCZESTNICY zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej IMPREZY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem IMPREZY. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w stosunku do ORGANIZATORA.  

IV. UCZESTNICTWO 1. W IMPREZIE mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia IMPREZY ukończą 18 lat. 2. Warunkiem udziału w IMPREZIE jest: a) wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej, b) wniesienie opłat za voucher w wysokości oraz terminach określonych w rozdziale V niniejszego Regulaminu, c) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, d) akceptacja udziału w IMPREZIE na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, e) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, dla celów niezbędnych do realizacji przez ORGANIZATORA IMPREZY, f) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku UCZESTNIKA w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej, g) posiadanie i zabranie ze sobą na IMPREZĘ paszportu ważnego co najmniej do dnia 30 kwietnia 2019. 3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w IMPREZIE, c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, h) publikowanie zdjęć UCZESTNIKA z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegu.

5. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom IMPREZY sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista partnerów i sponsorów IMPREZY dostępna jest na stronie internetowej IMPREZY. 6. Jeżeli lista UCZESTNIKÓW IMPREZY jest pełna, ORGANIZATOR może otworzyć listę rezerwową. Umieszczenie UCZESTNIKA na liście rezerwowej nie daje gwarancji uczestnictwa w IMPREZIE. ORGANIZATOR poinformuje UCZESTNIKÓW umieszczonych na liście rezerwowej o zakwalifikowaniu ich do udziału w IMPREZIE nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem IMPREZY.  

V. REJESTRACJA I OPŁATY 1. Przez REJESTRACJĘ w IMPREZIE rozumie się wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału w IMPREZIE oraz wniesienie opłaty za VOUCHER. 2. Opłata za VOUCHER powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego. 3. Opłaty za VOUCHER należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa w IMPREZIE wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na stronie internetowej przy zapisie. 4. Brak wniesionej opłaty za VOUCHER w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego daje ORGANIZATOROWI prawo do anulowania zgłoszenia. 5. Liczba VOUCHERÓW upoważniających do udziału w IMPREZIE jest ograniczona. 7. ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 8. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu opłaty za VOUCHER na konto bankowe ORGANIZATORA. 9. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży VOUCHERÓW w każdej chwili bez podania przyczyny. 10. Opłaty za VOUCHERY wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 14 dni licząc od chwili doręczenia ORGANIZATOROWI własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w IMPREZIE nie została przyjęta. 11. O odmowie przyjęcia REJESTRACJI osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od chwili zaksięgowania wpłaty za VOUCHER na koncie ORGANIZATORA. 12. Wysokość zaliczki za VOUCHER jest stała i wynosi 1.900 złotych brutto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych). 13. Całkowita opłata za VOUCHER uzależniona jest od terminu wpłacenia zaliczki:       Cena za wykupiony voucher (o wartości 300 zł)   Cena bez wykupionego vouchera - zaliczka do 31.05.2018, cena 4.400 zł            -zaliczka do 31.05.2018, cena 4700 zł - zaliczka do 15.06.2018, cena 4.400 zł            -zaliczka do 15.06.2018, cena 4900 zł - zaliczka do 30.06.2018, cena 4.400 zł            -zaliczka do 30.06.2018, cena 5300 zł

- zaliczka do 15.07.2018, cena 5.300 zł            -zaliczka do 15.07.2018, cena 5600 zł - zaliczka do 31.07.2018, cena 5.600 zł            -zaliczka do 31.07.2018, cena 5900 zł - zaliczka do 15.08.2018, cena 6.100 zł            -zaliczka do 15.08.2018, cena 5400 zł - zaliczka do 31.08.2018, cena 6.600 zł            -zaliczka do 31.08.2018, cena 6900 zł

 

 16. Opłatę za VOUCHER należy wnieść przelewem na konto bankowe ORGANIZATORA w nieprzekraczalnym terminie do dnia​ 31.08.2018. 17. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za VOUCHER, numeru rachunku bankowego oraz terminu wniesienia tej opłaty zostaną przekazane każdemu UCZESTNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym, po zakończeniu procesu REJESTRACJI. 18. Niewniesienie opłaty za VOUCHER w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA. UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 19. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez podania przyczyny. 20. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej IMPREZY najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie. 21. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału w IMPREZIE na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. 22. ORGANIZATOR nie przewiduje możliwości udziału w IMPREZIE przez osoby, które opłacą wyłącznie PAKIET STARTOWY.  

VI. PAKIETY 1. VOUCHER zawiera: a) prawo do udziału w IMPREZIE w charakterze UCZESTNIKA, b) zestaw startowy obejmujący: i. kurtkę / bluzę ii. 2 koszulki, iv. numer startowy, c) przelot samolotem w obie strony (konkretny lot wskazuje ORGANIZATOR), d) transfery autobusem z lotniska przylotu na miejsce IMPREZY i z powrotem, e) wyżywienie, f) wodę pitną, g) co najmniej jeden nocleg w hotelu, h) co najmniej dwa biwaki w namiotach, i) ubezpieczenie kosztów leczenia z opcją sportów wysokiego ryzyka. j) wsparcie medycznego zespołu ratowniczego, h) nagrody dla UCZESTNIKÓW, którzy ukończą IMPREZĘ: i. okolicznościowy medal, ii. bandanę,

 

 

 

VII. TRASA I ROADBOOK

1. W trakcie biegu UCZESTNICY IMPREZY mają obowiązek podążać trasą oznakowaną przez ORGANIZATORA. 2. Na trasie może pojawić się kilka naturalnych punktów orientacyjnych, które będą służyć jako punkty odniesienia. 3. Dokładna trasa biegów objęta jest tajemnicą i zostanie udostępniona UCZESTNIKOM przed startem imprezy. 4. Start do każdego etapu poprzedzi odprawa, w trakcie której ORGANIZATOR udzieli słownych instrukcji dotyczących trasy danego etapu. 5. Na trasie IMPREZY znajdują się przeszkody o zróżnicowanym stopniu trudności, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność psychiczną UCZESTNIKÓW. 6. ORGANIZATOR przewiduje trzy rodzaje przeszkód na trasie biegu: a) naturalne, takie jak na przykład: błoto, morze, wzniesienia, skały, wydmy, b) sztuczne, takie jak na przykład: ściany, liny, trawersy poziome, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem, c) mentalne, takie jak na przykład: łamigłówki, działania matematyczne. 7. Na trasie biegu są rozmieszczone punkty kontrolne. 8. Jakakolwiek pomoc zewnętrzna UCZESTNIKOM na trasie przez osoby inne niż przedstawiciele ORGANIZATORA jest bezwzględnie zakazana pod groźbą minut karnych bądź dyskwalifikacji. 9. O zakresie i wysokości kar decyduje Dyrektor IMPREZY na wniosek innego UCZESTNIKA bądź przedstawiciela ORGANIZATORA.

VIII. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE 1. Każdy UCZESTNIK IMPREZY musi zabrać ze sobą na IMPREZĘ: a) paszport ważny co najmniej do 30 kwietnia 2019, b) śpiwór, c) karimatę, d) odzież i obuwie odpowiednie do panujących na IMPREZIE warunków geograficznych i meteorologicznych, e) mały plecak, który zabrany będzie na bieg, f) latarkę czołową oraz komplet zapasowych baterii, g) zapalniczkę, h) gwizdek, i) opakowanie kremu z filtrem UV (rekomendowany UV30+), j) sztyft do ust z filtrem UV, k) 200 euro w drobnych banknotach lub równowartość w walucie miejscowej.

IX. WODA PITNA 1. Woda jest niezbędna do życia i UCZESTNICY nie powinni pozostawać bez dostępu do wody pitnej w trakcie trwania IMPREZY. 2. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wodę pitną przez cały czas trwania IMPREZY. 3. Woda dla UCZESTNIKÓW dostępna będzie w wyznaczonym miejscu na terenie BIWAKU. 4. UCZESTNICY są zobowiązani do zaopatrzenia się w miejscu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w odpowiednią ilość wody pitnej na czas biegu (przed startem).

5. Woda pitna udostępniana przez ORGANIZATORA UCZESTNIKOM w trakcie IMPREZY służy wyłącznie do celów spożywczych UCZESTNIKA; pod żadnym warunkiem UCZESTNIKOM nie wolno używać udostępnionej przez ORGANIZATORA wody pitnej do takich celów jak na przykład mycie i pranie. 6. ORGANIZATOR nie gwarantuje dostępności wody pitnej na trasie biegu, w tym na punktach kontrolnych. 7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo nałożenia kary, z dyskwalifikacją włącznie, na UCZESTNIKA, któremu udowodnione zostanie niewłaściwe korzystanie z udostępnionej UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA wody pitnej.

XI. NUMERY STARTOWE 1. ORGANIZATOR przydzieli każdemu UCZESTNIKOWI numer startowy. 2. Na czas biegu (od startu do mety) UCZESTNICY muszą posiadać numer startowy będący elementem zestawu startowego trwale przymocowany do odzieży (koszulka, bluza bądź kurtka) z przodu (na piersi) oraz z tyłu (na plecach). 3. ORGANIZATOR ma prawo umieścić na numerze startowym będącym elementem zestawu startowego logotyp IMPREZY oraz logotypy sponsorów bądź partnerów IMPREZY. 4. Brak numeru startowego na trasie biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją UCZESTNIKA.

XII. WYŻYWIENIE 1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wyżywienie w trakcie trwania IMPREZY. 2. Każdego pełnego dnia IMPREZY wyżywienie stanowić będą trzy posiłki: a) śniadanie, b) lunch, c) kolacja. 3. ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby posiłki były zdrowe i pożywne, jednak nie przewiduje podawania posiłków spełniających specjalne oczekiwania dietetyczne UCZESTNIKÓW.

XIII. ZAKWATEROWANIE 1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM zakwaterowanie w trakcie trwania IMPREZY. 2. W ramach VOUCHERU będą to: a) noclegi w namiotach wieloosobowych rozbitych na BIWAKU, b) nocleg w hotelu klasy turystycznej w pokoju wieloosobowym. 3. Z zakwaterowania zapewnionego UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA korzystać mogą wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.  

 

XIV. OPIEKA MEDYCZNA 1. ORGANIZATOR zapewnia co najmniej jeden medyczny zespół ratunkowy na trasie biegu. 2. Medyczny zespół ratunkowy będzie się poruszał po trasie samochodem terenowym i w jego składzie będzie lekarz. 3. Medyczny zespół ratunkowy ma prawo podjąć decyzję o eliminacji UCZESTNIKA z dalszego udziału w IMPREZIE jeżeli zgodnie z diagnozą lekarza nie może on kontynuować

biegu z powodu urazów fizycznych bądź konieczności udzielenia natychmiastowej specjalistycznej opieki medycznej.

XV.  REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA 1. Pod żadnym pozorem UCZESTNIK IMPREZY nie może zrezygnować z udziału w IMPREZIE w trakcie jej trwania bez poinformowania ORGANIZATORA i podpisania stosownych dokumentów. 2. UCZESTNIK może zostać zdyskwalifikowany decyzją ORGANIZATORA za niestosowanie się do Regulaminu bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.   XVI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE 1. W terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki: a) zgłaszający udział w IMPREZIE wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy, b) zgłaszający udział w IMPREZIE wniósł opłatę za PAKIET STARTOWY, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować ORGANIZATORA o swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@runmageddon.pl, przy czym informacja ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty za VOUCHER. 3. W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA; UCZESTNIK nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

XVII. ODWOŁANIE IMPREZY 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY w każdej chwili bez podania przyczyny. 2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu IMPREZY poprzez informację na stronie internetowej IMPREZY oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym. 3. W przypadku odwołania IMPREZY przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu ​ 14 dni od doręczenia ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Oficjalnym językiem obowiązującym w trakcie IMPREZY jest język polski. 2. Oficjalną stroną internetową IMPREZY jest domena www.runmageddon.pl 3. Dyrektora IMPREZY wskazuje ORGANIZATOR.

4. UCZESTNICY mogą zabrać ze sobą na IMPREZĘ wyłącznie bagaż spełniający następujące wymagania: a) jedna standardowa torba, o maksymalnej wadze 20 kg, b) śpiwór turystyczny, c) jeden mały plecak, który będzie zabrany jako bagaż podręczny, przy czym łączna waga torby oraz śpiwora nie może przekroczyć 20 kg. 5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na IMPREZĘ. 6. Na teren BIWAKU, poza przedstawicielami ORGANIZATORA, wstęp mają wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY. 7. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA paszportu w celu jego identyfikacji. 8. UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania przy sobie własnego paszportu przez cały czas trwania IMPREZY, dlatego w interesie każdego UCZESTNIKA jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentu przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem w trakcie IMPREZY. 9. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY. 10. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA.

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
29/01.10.2023